Onze advocaat legitieme merkt dat erfgenamen vaak weigeren om de juiste informatie te verstrekken aan een legitimaris om de legitieme portie te berekenen. Kan de legitimaris deze informatie dan in kort geding eisen? Het antwoord daarop is ja, zoals blijkt uit onderstaande uitspraak van de rechtbank Rotterdam:

‘Artikel 4:78 lid 1 BW bepaalt: Een legitimaris die niet erfgenaam is, kan tegenover de erfgenamen en met het beheer der nalatenschap belaste executeurs aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft; zij verstrekken hem desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen.

Vooropgesteld zij derhalve dat ook al is een legitimaris geen erfgenaam, hij toch recht heeft op inzage en afschrift van bescheiden om te kunnen berekenen hoe groot zijn legitieme portie is. Hij kan daartoe de erfgenamen en de executeur aanspreken. Uit de bewoordingen “alle daartoe strekkende inlichtingen” in artikel 4:78 lid 1 BW kan afgeleid worden dat dit begrip weliswaar zo ruim mogelijk moet worden uitgelegd, maar dat het wel beperkt is tot de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de legitieme portie.

Artikel 4:65 BW bepaalt dat de legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap, welke waarde wordt vermeerderd met de bij deze berekening in aanmerking te nemen giften en verminderd met de schulden vermeld in artikel 4:7 lid 1 onder a tot en met c en f BW. Ingevolge artikel 4:7 lid 1 onder i BW drukken evenwel legaten de omvang van de legitimaire massa niet. Verder geldt als uitgangspunt dat de kosten die met de informatieplicht gepaard gaan, voor zover deze in redelijkheid zijn gemaakt, ten laste van de nalatenschap komen. Los van het in artikel 4:78 lid 1 BW aan de legitimaris gegeven recht of informatie, geldt dat hij een boedelbeschrijving kan verzoeken volgens artikel 672 Rv.’

Hieruit blijkt dus dat de legitimaris in kort geding de informatie kan eisen. Tip van onze advocaat legitieme: u kunt ook overwegen om in een gewone (bodem)procedure uw legitieme portie te vorderen, waarbij u een incidentele vordering in stelt (een soort kort geding) om informatie te eisen. Zo heeft u twee vliegen in één klap en bent u goedkoper uit. Bel onze advocaat legitieme als u vragen heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag.