Van onze advocaat legitieme: aan de rechtbank Den Haag werd de vraag voorgelegd of een erfgenaam die de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard vervolgens nog een beroep kan doen op zijn legitieme.

De casus was als volgt: Moeder overlijdt in 2012. Zij laat drie kinderen achte die de erfenis beneficiair aanvaarden. Slechts één kind had de laatste jaren nog contact met moeder en behartigde haar financiële belangen.De twee andere kinderen vermoeden dat moeder schenkingen heeft gedaan. Mogelijk is de legitieme geschonden. In dit kader rijst de vraag of een beneficiair erfgenaam beroep op zijn legitieme kan doen en op giften kan inkorten (art. 4:89 BW).

Volgens de rechtbank volgt uit het systeem van de wet dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord (art. 4:63 BW, art. 4:71 BW):

“Uit het systeem van de wet volgt dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. Artikel 4:63 lid 1 BW bepaalt dat legitimarissen de afstammelingen van de erflater zijn die door de wet als erfgenamen tot zijn nalatenschap worden geroepen. In artikel 4:71 BW is bepaald dat de waarde van al hetgeen een legitimaris krachtens erfrecht verkrijgt, in mindering komt van zijn legitieme portie. Hieruit volgt dat de legitimaris tegelijk erfgenaam kan zijn en schuldeiser van een vordering terzake van hetgeen hem op zijn legitieme (portie) ontbreekt. Artikel 4:63 lid 3 BW, waarin is bepaald dat een legitimaris die de nalatenschap verwerpt, zijn recht op de legitieme portie verliest tenzij hij daarbij verklaart zijn legitieme te willen hebben, maakt dit niet anders. Dit is niet de enige weg tot de legitieme. Wel geldt dat de legitimaris-erfgenaam zijn aanspraak slechts geldend zal kunnen maken op de in artikel 4:79 aanhef en sub b voorziene wijze, dat wil zeggen door inkorting van een gift waardoor hij een vordering in geld op de begiftigde krijgen. Hetgeen wordt ingekort door legitimarissen op de begiftigde, komt derhalve niet ten goede aan de nalatenschap en heeft derhalve geen gevolg voor de schuldeisers bedoeld in artikel 4:7 lid 1 onderdeel a-c en f, zoals de vordering die Willem op de nalatenschap heeft. Een en ander brengt mee dat eisers in dit geval een beroep kunnen doen op hun legitieme portie.’

Als u dus beneficiair heeft aanvaard kunt u later nog een beroep op de legitieme doen. Bel onze advocaat legitieme als u vragen heeft over de legitieme: 020-3980150.