Giften

Aan welke giften kunt u iets doen?

De giften die de overledene heeft gedaan in de vijf jaren voor zijn overlijden, tellen mee bij de berekening van de legitieme portie. Maar ook giften die langer dan vijf jaar geleden zijn gedaan, kunnen meetellen. Dit is het geval bij giften waarmee de overledene de legitimaris wilde benadelen. Ook giften die de overledene had kunnen herroepen, tellen mee. De advocaat legitieme portie kan u precies vertellen welke giften wel en niet meetellen.

Maar als de legitimaris zelf giften van de overledene heeft ontvangen, dan tellen die ook mee. Die worden dan in mindering gebracht op diens legitieme portie.

Welke giften tellen niet mee?

Als een erflater schenkingen heeft gedaan aan iemand ten aanzien van wie hij moreel verplicht was om bij te dragen in diens levensonderhoud, dan tellen deze giften niet mee. Ook gebruikelijke giften tellen niet mee, het is niet de bedoeling dat van de afgelopen vijf jaren verjaardagskado’s in de berekening worden betrokken. Het spreekt voor zich dat over wat gebruikelijk is de meningen kunnen verschillen. De advocaat legitieme portie zoekt voor u naar de meest gunstige interpretatie.

Waarde van de giften bij de legitieme portie

Bij het waarderen van giften speelt mee op welk moment de gift is gedaan. Volgens de wet gaat het om de waarde van de gift op het moment waarop de gift is gedaan. Als er bijvoorbeeld een bedrijf is geschonken op 22 maart 2020, dan moet gekeken worden naar de waarde van het bedrijf op 22 maart 2020. Wanneer dat bedrijf 20 jaar later heel veel meer waard is geworden is dat in principe niet van belang voor de hoogte van de legitieme portie. De wet kent in artikel 4: 66 lid 2 BW wel enige uitzonderingen op de regel. Dat is bijvoorbeeld het geval als de gift heel veel lijkt op een legaat. Een legaat is iets dat iemand weggeeft in zijn testament. Hoe het recht omtrent de legitieme portie op dit punt precies in elkaar steekt kan onze advocaat legitieme portie u uitleggen: 020-3980150.

Oude giften

Vaak wordt onze advocaat legitieme gevraagd of oudere giften (langer dan vijf jaar geleden) ook meetellen voor de berekening van een legitieme portie. Het antwoord is ja, in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de gift is gedaan om een legitimaris te benadelen of als het gaat om giften die de erflater had kunnen herroepen. Ook de giften waarvan het voordeel is bestemd om pas na het overlijden te worden genoten en giften aan afstammelingen (als die legitimaris is) spelen een rol als die ouder dan vijf jaar zijn. Bel onze advocaat legitieme portie als u vragen heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag.

Inkorten

Als de legitieme is berekend dan wordt er ‘ingekort’. Inkorting geeft antwoord op de vraag waar het geld voor de legitimaris vandaan moet komen. U vindt de regels hiervoor in artikl 4: 87 BW e.v., maar die regels zijn lastig te lezen, zodat u beter onze advocaat legitieme kunt bellen als u vragen heeft over inkorting. Als de legitieme niet uit de nalatenschap kan worden gehaald, dan kan de legitimaris zijn legitieme ook halen bij de begiftigde. Dat kan ook een derde/ niet erfgenaam zijn. Daarvoor moet de legitimaris wel een verklaring sturen aan de begiftigde. Onze advocaat legitieme kan u daarmee helpen: 020-3980150.

U krijgt iets uit de nalatenschap, maar u wilt alleen uw legitieme

Als u verwerpt maar wel aanspraak maakt op uw legitieme, komt de regeling van de imputatie om de hoek kijken. Onze advocaat legitieme legt uit: In dat geval komt de waarde van wat u heeft verworpen in mindering op uw legitieme. Maar er zijn gevallen waarbij het verwerpen van een erfstelling (bijvoorbeeld als goederen onder een voorwaarde, last of bewind zijn nagelaten) geen nadelige gevolgen heeft. U moet wel zeer snel reageren, dus belt u snel onze advocaat legitieme: 020-3980150 of stel hier uw vraag

De legitimaris heeft zelf een gift gehad

Een erfgenaam die ooit een gift heeft gehad waarvoor de inbrengplicht geldt (dat kan in het testament geregeld zijn), moet die gift inbrengen in de nalatenschap. Die telt dus mee. Dat geldt niet voor een legitimaris die ooit een gift heeft gehad. Voorwaarde is wel dat die legitimaris niet ook erfgenaam is. De wet legt alleen voor erfgenamen een inbrengplicht op en niet voor legitimarissen die geen erfgenaam zijn.

Bel onze advocaat legitieme portie als u vragen heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag.

Wat vindt de rechter? 

Rechters beoordelen of er wel of geen sprake is van een gift. Vaak hebben oudere mensen iemand gemachtigd voor hun bankrekening of wordt het bankpasje uitgeleend. De advocaat legitieme portie kan tegen extreme situaties aanlopen.

Wanneer oudere mensen bij leven geen bezwaar maken tegen de geldopnames is het lastig maar niet altijd onmogelijk om daar na overlijden nog iets aan te doen. Soms is het zo duidelijk dat er geld is “verdwenen” dat geldopnames worden bestempeld tot gift. Het hoeft dan niet eens duidelijk te zijn aan wie er is geschonken! Lees voor een voorbeeld de volgende uitspraak: Rechtbank Noord-Holland 4 september 2013