Giften

Welke giften tellen mee?

Hier heeft de wetgever het de advocaat legitieme portie niet makkelijk gemaakt. De wettelijke regeling is zeer ingewikkeld. In beginsel tellen alle giften mee die zijn gedaan in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het overlijden van erflater. Maar ook giften die langer geleden zijn gedaan en die overduidelijk zijn gedaan om een legitimaris te benadelen, tellen mee. Ook giften die hadden kunnen worden herroepen tellen mee. De advocaat legitieme portie kan u precies vertellen welke giften wel en niet meetellen.

Overigens worden giften die de legitimaris zelf heeft ontvangen in mindering gebracht op diens legitieme portie.

Welke giften tellen niet mee?

Als een erflater schenkingen heeft gedaan aan iemand ten aanzien van wie hij moreel verplicht was om bij te dragen in diens levensonderhoud, dan tellen deze giften niet mee. Ook gebruikelijke giften tellen niet mee, het is niet de bedoeling dat van de afgelopen vijf jaren verjaardagskado’s in de berekening worden betrokken. Het spreekt voor zich dat over wat gebruikelijk is de meningen kunnen verschillen. De advocaat legitieme portie zoekt voor u naar de meest gunstige interpretatie.

​Waardering giften bij legitieme

Bi het waarderen van giften speelt mee op welk moment de gift is gedaan. De wet bepaalt dat de waardering geschiedt naar het moment van de gift, dus de gift van een bedrijf moet worden gewaardeerd naar het moment dat het bedrijf is geschonken. Wanneer dat bedrijf 20 jaar later heel veel meer waard is geworden is dat in princiepe niet van belang voor de hoogte van de legitieme portie. De wet kent in artikel 4: 66 lid 2 BW wel enige uitzonderingen op de regel dat waardering plaatsvindt op het moment dat de gift is gedaan. bijvoorbeeld als de gift heel veel lijkt op een legaat. Hoe het recht omtrent de legitieme portie op dit punt precies in elkaar steekt kan onze advocaat legitieme portie u uitleggen: 020-3980150.

Oude giften

Vaak wordt onze advocaat legitieme gevraagd of oudere giften (langer dan vijf jaar geleden) ook meetellen voor de berekening van een legitieme portie. Het antwoord is ja, in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de gift is gedaan om een legitimaris te benadelen of als het gaat om giften die de erflater had kunnen herroepen. Ook de giften waarvan het voordeel is bestemd om pas na het overlijden te worden genoten en giften aan afstammelingen (als die legitimaris is) spelen een rol als die ouder dan vijf jaar zijn. Bel onze advocaat legitieme portie als u vragen heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag.

Inkorten

Als de legitieme is berekend dan wordt er ‘ingekort’. Inkorting geeft antwoord op de vraag waar het geld voor de legitimaris vandaan moet komen. U vindt de regels hiervoor in artikl 4: 87 BW e.v., maar die regels zijn lastig te lezen, zodat u beter onze advocaat legitieme kunt bellen als u vragen heeft over inkorting. Als de legitieme niet uit de nalatenschap kan worden gehaald, dan kan de legitimaris zijn legitieme ook halen bij de begiftigde. Dat kan ook een derde/ niet erfgenaam zijn. Daarvoor moet de legitimaris wel een verklaring sturen aan de begiftigde. Onze advocaat legitieme kan u daarmee helpen: 020-3980150.

Imputatie bij een legitieme portie

Imputatie is een lastig begrip bij een legitieme portie. Onze advocaat legitieme legt uit: in het kort vindt imputatie plaats als een legitimaris de nalatenschap of een legaat of goederen der nalatenschap verwerpt. In dat geval komt de waarde van hetgeen zij hebben verworpen in mindering op hun legitieme. Maar er zijn gevallen waarbij het verwerpen van een erfstelling (bijvoorbeeld als goederen onder een voorwaarde, last of bewind zijn nagelaten) geen nadelige gevolgen heeft. De legitimaris moet wel zeer snel reageren, dus belt u snel onze advocaat legitieme: 020-3980150 of stel hier uw vraag

Jurisprudentie

Over wat wel en niet giften zijn bestaat jurisprudentie. Vaak hebben oudere mensen iemand gemachtigd voor hun bankrekening of wordt het bankpasje uitgeleend. De advocaat legitieme portie kan tegen extreme situaties aanlopen.

Wanneer oudere mensen bij leven geen bezwaar maken tegen de geldopnames is het lastig maar niet altijd onmogelijk om daar na overlijden nog iets aan te doen. Soms is het zo duidelijk dat er geld is “verdwenen” dat geldopnames worden bestempeld tot gift. Het hoeft dan niet eens duidelijk te zijn aan wie er is geschonken!

Rechtbank Noord-Holland 4 september 2013