Opeisbaarheid legitieme

Veel klanten vragen onze advocaat wanneer de legitieme opeisbaar is. In veel gevallen is de legitieme (nog) niet opeisbaar omdat het testament dat bepaalt of omdat er een wettelijke verdeling is. In dat geval kan onze advocaat legitieme met u kijken naar de mogelijkheden (of juist verweer hiertegen voeren), maar in beginsel is het lastig iets te ondernemen als de wet of het testament bepalen dat de legitieme niet opeisbaar is. Bel ons als u een vraag heeft over de legitieme: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

De legitieme portie is opeisbaar na zes maanden

De legitieme portie is op grond van de wet opeisbaar vanaf zes maanden nadat erflater is overleden. Een erflater kan zijn erfgenamen beschermen tegen de opeisbaarheid van de legitieme portie. Vaak zien we dat in het testament is geregeld dat de legitieme pas opeisbaar is nadat ook de langstlevende echtgenoot of partner is overleden. Het verdient aanbeveling om het testament goed te controleren op de mogelijkheden door onze advocaten. Onze advocaten constateren met enige regelmaat dat er meer mogelijk is dan aanvankelijk wordt gedacht. Het komt voor dat de langstlevende goed is beschermd tegen het opeisen van erfdelen maar niet tegen de legitieme portie. Daarbij kan onze advocaat ook uw recht op informatie als legitimaris afdwingen. Bel ons als u een vraag heeft over de legitieme: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Opeisbaarheid legitieme en de wettelijke verdeling

In geval van een wettelijke verdeling, bepaalt artikel 81 lid 2 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek het volgende:

Voor zover nodig in afwijking van lid 1 is de vordering, indien de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 13, opeisbaar indien:

a. de echtgenoot in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard;

b. de echtgenoot is overleden.

Als er een wettelijke verdeling van toepassing is, zal de legitimaris dus, net als de andere kinderen moeten wachten. U kunt natuurlijk wel al de hoogte van de legitieme laten vaststellen en laten vaststellen wat het bedrag aan giften is. Bel ons als u een vraag heeft over de legitieme: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Legitieme onder het oude recht en de opeisbaarheid

Onze advocaat legitieme komt nog vaak een ouderlijke boedelverdeling in een oud testament tegen. Als een erfgenaam zich dan op zijn legitieme beroept, is deze dan opeisbaar? Een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam geeft het antwoord op de vraag:

Onder het vóór 1 januari 2003 geldende recht werd het naar algemeen gangbare opvattingen van moraal en fatsoen als een onafwijsbare plicht beschouwd om, indien nodig, naar de mate van het mogelijke te zorgen voor het onderhoud van de langstlevende echtgenoot; de nakoming van zodanige verzorgingsverplichting – hetzij bij handeling onder de levenden, hetzij bij uiterste wilsbeschikking – werd aangemerkt als het voldoen aan een natuurlijke verbintenis, voor zover de verzorging, gelet op de omstandigheden waaronder de echtgenoten leefden en de langstlevende achterblijft, het redelijke niet te buiten ging (HR 30 november 1945, NJ 1946,62 G-H). Daarmee en in zoverre werd vóór 1 januari 2003 de langstlevende beschermd tegen een beroep op de destijds direct opeisbare legitieme portie.”

Onze advocaat legitieme kan met u bekijken of in uw geval de legitieme opeisbaar is. Bel ons als u een vraag heeft over de legitieme: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Verval van recht op legitieme na vijf jaar

Een legitimaris heeft vijf jaar na het overlijden van erflater de tijd om een beroep te doen op zijn legitieme portie. Vaak willen erfgenamen voorkomen dat zij zo lange tijd in onzekerheid verkeren omtrent rechten die de legitimaris wil doen gelden. Het is daarom mogelijk om aan de legitimaris een redelijke termijn te geven voor een beroep op de legitieme.

Let op: de termijn van vijf jaar is een vervaltermijn. Dat betekent dat de termijn niet kan worden gestuit: te laat is te laat. Bel ons als u een vraag heeft over de legitieme: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.