toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Legitieme. Gift? De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme. De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was dan de koopsom en dat hierdoor sprake is van een gift. Niet in geschil is dat G bij de (ver)koop van de woonboerderij, in ieder [...]

Door | 18 februari 2019

Legitieme portie. Beroep op inkorting. Is sprake van een gift? Lening?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beroep op inkorting van giften bij het inroepen van de legitieme. Anders dan de zoon en dochter (blijven) stellen is de nalatenschap van de vader afgewikkeld. De zoon heeft een vordering op erflaatster ter zake zijn legitieme portie, welke [...]

Door | 11 februari 2019

Legitieme opeisbaar volgens testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op 8 augustus 2018 uitspraak gedaan over de vraag of volgens het testament de legitieme opeisbaar was geworden. Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme. Partijen hebben afgesproken dat gedaagde onder ede een boedelbeschrijving zal laten opmaken bij de notaris. Deze zal naar verwachting [...]

Door | 2 februari 2019

Afwikkeling nalatenschap.Omvang legitieme portie. Schenking? Waardering onroerend goed. Uitleg van artikel 4:67 BW. Giften aan afstammeling

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 februari 2018 uitspraak gedaan over de berekening en omvang van de legitieme portie. In hoger beroep is de omvang van de legitieme portie van geïntimeerde in het geding. In dit kader zijn de volgende geschilpunten tussen partijen aan de orde: De waarde van de percelen [...]

Door | 29 januari 2019

Vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Overijssel heeft op 29 augustus 2018 uitspraak gedaan over een vordering van een legitimaris tegen de executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. De vordering is ingesteld tegen executeur en artikel 136 Rv staat toewijzing in de weg. [...]

Door | 29 januari 2019

Legitieme. Internationaal erfrecht. Is Nederlands of Engels recht van toepassing op de afwikkeling van de nalatenschap?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 december 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot verklaring voor recht dat op de afwikkeling en vererving van de nalatenschap Nederlands recht van toepassing is. Eiser legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat op de nalatenschap van erflater Nederlands recht van toepassing is. Op grond [...]

Door | 23 januari 2019

Beroepsaansprakelijkheid van de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vaststellen van de omvang van de nalatenschap.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 20 november 2018 uitspraak gedaan over de beroepsaansprakelijkheid van de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Beroepsaansprakelijkheid van de notaris bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vaststellen van de omvang van de nalatenschap. De rechter oordeelt als volgt. Bij de beoordeling stelt het hof het [...]

Door | 15 januari 2019

Ouderlijke boedelverdeling. Beroep op legitieme. Gift? Inkorting?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 10 juli 2018 uitspraak gedaan over een beroep op de legitieme bij een ouderlijke boedelverdeling. Was sprake van een gift? Inkorting? De moeder (hierna erflaatster) was gehuwd met vader. De vader is overleden op 22 september 2000. Bij testament van 18 maart 1983 heeft hij [...]

Door | 11 januari 2019

Beneficiaire aanvaarding en legitieme. Informatieverstrekking over giften? Boedelbeschrijving

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 september 2018 uitspraak gedaan over beneficiaire aanvaarding en een mogelijk beroep op de legitieme. De kinderen leggen aan hun vordering ten grondslag dat zij de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, vooralsnog niets uit de nalatenschap hebben ontvangen en dat zij geen inzicht hebben in de omvang [...]

Door | 2 januari 2019

Uit nalatenschap krachtens Russisch erfrecht verkregen goed zonder uitsluitingsclausule. Ongeoorloofde ongelijke behandeling Nederlandse en buitenlandse erflaters? Beperkende werking redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat legitieme. De Hoge Raad heeft op 21 december 2018 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van een ongelijke behandeling in het internationale privaatrecht bij verschil van verkrijging in het erfrecht. Artikel 1:94 lid 2, aanhef en onder a, BW (Hoge Raad: zoals deze bepaling luidde ten tijde van de uitspraken [...]

Door | 22 december 2018