toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Legitieme. Verzet tegen uitdelingslijst. Rekening en verantwoording? Beneficiaire aanvaarding en de lichte vereffeningsprocedure.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 23 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzet tegen een uitdelingslijst en over de vraag of rekening en verantwoording moest worden afgelegd. Erflaatster heeft verzoekers onterfd. Verzoekers zijn schuldeisers van de nalatenschap. De belanghebbenden hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard. Legitieme. Verzet tegen uitdelingslijst. Rekening en verantwoording? Beneficiaire aanvaarding en de [...]

Door | 14 oktober 2019

Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld? Stelplicht en bewijslast.

De Rechtbank Den Haag heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan over een de legitieme en een gestelde geldlening aan de erflaatster. Was sprake van onrechtmatig handelen? Stelplicht. Moeder heeft door een notaris een testament laten opmaken. In het testament heeft zij haar drie kinderen, eiser, gedaagde en haar dochter, uitgesloten als erfgenamen in haar [...]

Door | 8 oktober 2019

Legitieme. Schenking? Bedrijfsovername. In aanmerking te nemen gift. Boedelbeschrijving.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of bij de bedrijfsovername binnen de familie van erflater sprake was van een in aanmerking te nemen gift bij de vaststelling van de legitieme. Vader is overleden en heeft bij testament over zijn nalatenschap beschikt. Hierin heeft hij het vruchtgebruik van zijn [...]

Door | 1 oktober 2019

Legitieme. Legitimaris tevens erfgenaam heeft niet op grond van 4:78 BW maar op grond van artikel 3:166 lid 3 BW recht op informatie.

De Rechtbank Limburg heeft op 18 maart 2019 uitspraak gedaan over de grondslag van de informatieverstrekking aan een legitimaris die tevens erfgenaam is. De erfgenamen van de nalatenschappen van de erflater en de erflaatster zijn de verzoeker en de verweerders, die allen de nalatenschappen zuiver hebben aanvaard. De legitimaris tevens erfgenaam heeft er belang bij [...]

Door | 24 september 2019

Legitieme. Geldlening aan erflaatster? Onttrekken van gelden uit de nalatenschap? Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast.

De Rechtbank Den Haag heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van een geldlening of het onttrekken van gelden uit de erfenis, dit vanwege de berekening van de legitieme. Kern van het geschil is de vraag of de gedaagde als erfgenaam op onrechtmatige wijze ervoor heeft gezorgd dat eiser [...]

Door | 16 september 2019

Beroep op legitieme. Daad van zuivere aanvaarding? Taken van de executeur.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 9 juli 2019 uitspraak gedaan over de aanspraak van de legitimaris jegens de erfgenamen. Was sprake van een daad van zuivere aanvaarding van een van de erfgenamen? Het gaat in deze procedure om de aanspraak van de legitimaris op haar legitieme portie jegens de drie erfgenamen van erflater. Daartoe vordert [...]

Door | 9 september 2019

Legitieme. Verstrekken van informatie ten behoeve van het vaststellen van de legitieme. Is bij samenloop van vorderingen ook de kantonrechter bevoegd?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag of bij samenloop van vorderingen ook de kantonrechter tevens bevoegd is ook een vordering tot het verstrekken van informatie ten behoeve van het vaststellen van de legitieme in behandeling te nemen. Op grond van artikel 93 aanhef en onder d Rv worden [...]

Door | 1 september 2019

Is de executeur verplicht informatie te verstrekken aan de legitimaris niet-erfgenaam? Giften.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verplichting van de executeur om aan de legitimaris niet-erfgenaam alle informatie te verstrekken die voor de berekening van de legitieme noodzakelijk zijn. De erfgenaam heeft gedaagde gedagvaard zowel in hoedanigheid van executeur als in hoedanigheid van erfgenaam. De erfgenaam zal in haar vordering tegen [...]

Door | 26 augustus 2019

Vaststelling van vaderschap. Is kind afstammeling van de erflater? Beroep op legitieme. Omvang van de legitieme. Verrekening?

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme van een afstammeling de erflater, waarvan de vaderschap rechtens was vastgesteld. Appellant is krachtens testament de enige en algehele erfgenaam in de nalatenschap. In zijn testament heeft erflater de erfgenaam tevens benoemd tot executeur van zijn nalatenschap. Bij beschikking [...]

Door | 18 augustus 2019

Erfgenaam bij testament in de legitieme gesteld. Legitieme opeisbaar? Omvang van de legitieme. Taxatie van onroerend goed.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over opeisbaarheid van de legitieme door een erfgenaam die in het testament in de legitieme was gesteld. De legitimaris vordert van de erfgenaam van zijn vader zijn legitieme portie. De erflater had een testament gemaakt, waarin hij zijn afstammelingen in de legitieme [...]

Door | 11 augustus 2019