toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Legitieme. Bedrijfsoverdracht. Materiële schenking?

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een bedrijfsoverdracht een materiële schenking was bij de vaststelling van de legitieme. De advocaat van gedaagde stelt dat uit de volgende omstandigheden blijkt dat bij de bedrijfsoverdracht sprake is geweest van een materiële schenking door erflater aan eiser: erflater heeft in [...]

Door | 17 februari 2020

Legitieme. Ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Redelijkheid en billijkheid. Zuivere aanvaarding.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een aanspraak op de legitieme bij een ouderlijke boedelverdeling. Moeder heeft op 29 mei 1981 bij testament over haar nalatenschap beschikt en in haar testament een ouderlijke boedelverdeling opgenomen. Uit hoofde van die ouderlijke boedelverdeling hebben de kinderen een vordering op hun (groot)vader gekregen, welke [...]

Door | 9 februari 2020

Legitieme. Informatieplicht. Berekening van de legitieme. Waardering woning. Peildatum waardering.

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de informatieplicht van de erfgenamen en de executeur ten aanzien van de waarde van een woning ter berekening van de legitieme. De legitieme portie van eiseres moet worden berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap op het tijdstip onmiddellijk na overlijden. [...]

Door | 3 februari 2020

Aanspraak legitimaris jegens erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard en al voor de vereffening tot verdeling zijn overgegaan. Hoofdelijke aansprakelijkheid?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 9 juli 2019 uitspraak gedaan over een aanspraak van een legitimaris jegens de erfgenamen die beneficiair hadden aanvaard en al voor de vereffening tot verdeling waren overgegaan. Het gaat in deze procedure om de aanspraak van appellante op haar legitieme portie jegens de drie erfgenamen van erflater. De grieven in [...]

Door | 27 januari 2020

Legitieme. Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris. Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 18 juni 2019 uitspraak gedaan over omvang van de informatieplicht van erfgenamen jegens de legitimaris. De kern van de grief van appellante komt erop neer dat de voorzieningenrechter een te ruime reikwijdte aan de informatieplicht van art 4:78 BW heeft gegeven mede bezien het feit dat de informatievoorziening moet [...]

Door | 18 januari 2020

Afstand van legitieme? Onrechtmatige daad notaris. Verjaring van vordering uit onrechtmatige daad. Schadevergoeding

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de voorlichtingsplicht van een notaris geschonden was over betekenis van de afgelegde verklaring dat afgezien wordt van legitieme portie. Het geschil komt er in de kern op neer dat eisers de notaris verwijten hen niet voorgelicht te hebben over de mogelijke [...]

Door | 12 januari 2020

Legitieme. Recht op informatie. Informatieverstrekking aan legitimaris, niet zijnde erfgenaam, door executeur-testamentair, als enig erfgenaam.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 september 2019 uitspraak gedaan over het recht op informatie van de legitimaris. Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW; informatie-vraag van legitimaris (niet zijnde erfgenaam) aan executeur-testamentair en enig erfgenaam, betreffende bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden erflaatster op straffe van een dwangsom. De legitimaris heeft haar verzoek gebaseerd op [...]

Door | 11 december 2019

Legitieme. Overeenkomst van geldlening onrechtmatig aangegaan vanwege aanspraak op de legitieme? Bewijs.

De Rechtbank Den Haag heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een overeenkomst van geldlening onrechtmatig was aangegaan vanwege een aanspraak op de legitieme. Kern van het geschil is de vraag of de gedaagde als erfgenaam op onrechtmatige wijze ervoor heeft gezorgd dat eiser als legitimaris geen aanspraak kan maken op [...]

Door | 3 december 2019

Berekening van de legitieme. Bepaling legitieme massa. Verantwoording afleggen over pinopnames voor erflater? Bewijs.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 oktober 2019 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme in verband met vele pinopnames voor het levensonderhoud van de erflater en het afleggen van rekening en verantwoording daarover. De legitimarissen stellen dat in de periode januari 2008 tot en met december 2011 maandelijks forse bedragen zijn gepind van [...]

Door | 25 november 2019