Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Beroep op legitieme. Inroepen van de legitieme. Verval. Termijnen. Formele vereisten bij de verklaring. Bewijs.

De Rechtbank Limburg heeft op 14 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de legitieme op tijd was ingeroepen. Eiseres en gedaagden zijn broers en zussen van elkaar. Gedaagde stelt dat eiseres niet binnen de termijn van vijf jaar na het overlijden van vader een beroep heeft gedaan op haar legitieme portie. Beroep op legitieme. Inroepen [...]

Door | 26 oktober 2020

Legitieme. Gift? Schenking aan stichting? Moet de uitkeringsmogelijkheid van de stichting bij de berekening van de legitimaire massa betrokken worden? Afgescheiden vermogen.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 17 april 2020 in zijn conclusie de vraag besproken of de uitkeringsmogelijkheid van een stichting bij de berekening van de legitimaire massa betrokken moest worden. Het middel is gericht tegen de rechtsoverweging van het arrest, waarin het hof, kort gezegd, heeft overwogen dat geen [...]

Door | 18 oktober 2020

Legitieme. Recht op informatie van legitimaris niet-erfgenaam. Vervaltermijn bij het inroepen van de legitieme.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht op informatie van legitimaris niet-erfgenaam en de vervaltermijn van vijf jaar bij het inroepen van de legitieme ex 4:85 BW. Eiser vordert overlegging van een aantal bescheiden waarmee eiser de omvang van zijn legitieme portie wil berekenen. Gedaagden voeren verweer. Dit verweer komt [...]

Door | 12 oktober 2020

Legitieme portie. Is er sprake van een gift vanwege de lage kooprijs van de grond en van de woning? Bevoordelingsbedoeling. Bewijs.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 2 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of bij de berekening van de legitieme sprake was van een gift vanwege een (te) lage kooprijs van de grond en van de woning. Met hun grief in hoger beroep betogen geïntimeerden dat de rechtbank, alvorens een deskundige te benoemen, eerst had [...]

Door | 4 oktober 2020

De legitieme portie en de inkorting van een legaat. Bewijs.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 25 augustus 2020 uitspraak gedaan over de legitieme portie en de inkorting van een legaat. Verzoekster vind dat verweerder aan verzoekster € 50.145 moet betalen, omdat zij vanwege het legaat dat haar vader aan verweerder heeft gemaakt minder dan haar legitieme portie heeft gekregen. Het hof gaat voor de berekening [...]

Door | 28 september 2020

Legitieme. Welke giften moeten in aanmerking worden genomen bij de berekening van de legitieme portie? Inkorting. Gebruikelijke en niet-bovenmatige giften.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag welke giften in aanmerking moesten worden genomen bij de berekening van de legitieme. Appellant is het oneens met het oordeel van de rechtbank in eerste instantie dat ook de gift aan hem ten bedrage van € 5.275,- en de giften aan de [...]

Door | 21 september 2020

Legitieme. Omvang van de legitimaire massa. Giften. Schenkingen gedaan op een en/of-rekening. Huwelijksgoederenrecht.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 april 2020 uitspraak gedaan over de vaststelling van de legitieme bij een schenking gedaan op een en/of-rekening. Moeder heeft bij testament over haar nalatenschap beschikt. In het testament heeft zij appellante onterfd en geïntimeerde tot executeur benoemd. Legitieme. Omvang van de legitimaire massa. Schenkingen gedaan op een en/of-rekening. Huwelijksgoederenrecht. [...]

Door | 15 september 2020

Legitieme. Moet een geldbedrag als voorschot op een gift aan de kinderen in mindering worden gebracht op de legitieme?

De Rechtbank Gelderland heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een geldbedrag als voorschot op een schenking aan de kinderen in mindering moest worden gebracht op de legitieme. Erflaatster heeft over haar nalatenschap beschikt bij testamenten van 3 november 2009 en 20 mei 2010. Daarbij heeft zij gedaagde tot enig erfgenaam [...]

Door | 7 september 2020

Legitieme. Waardering onroerende zaken voor de berekening van de legitieme. Peildatum.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 januari 2020 uitspraak gedaan over de waardering van onroerend goed voor de berekening van de legitieme. De grief richt zich tegen de waardering van de landerijen voor de berekening van waardering onroerende zaken voor de berekening van de legitieme. Legitieme. Waardering onroerende zaken voor de berekening van de legitieme. Peildatum. [...]

Door | 1 september 2020

Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Giften. Kosten van levensonderhoud. Morele verplichting.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de kosten van levensonderhoud waren aan te merken als een gift bij de berekening van de legitieme. Volgens artikel 4:63, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de legitieme portie van een legitimaris het gedeelte van de waarde van het [...]

Door | 24 augustus 2020