toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Legitieme. Recht op informatie. Informatieverstrekking aan legitimaris, niet zijnde erfgenaam, door executeur-testamentair, als enig erfgenaam.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 september 2019 uitspraak gedaan over het recht op informatie van de legitimaris. Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW; informatie-vraag van legitimaris (niet zijnde erfgenaam) aan executeur-testamentair en enig erfgenaam, betreffende bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden erflaatster op straffe van een dwangsom. De legitimaris heeft haar verzoek gebaseerd op [...]

Door | 11 december 2019

Legitieme. Overeenkomst van geldlening onrechtmatig aangegaan vanwege aanspraak op de legitieme? Bewijs.

De Rechtbank Den Haag heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een overeenkomst van geldlening onrechtmatig was aangegaan vanwege een aanspraak op de legitieme. Kern van het geschil is de vraag of de gedaagde als erfgenaam op onrechtmatige wijze ervoor heeft gezorgd dat eiser als legitimaris geen aanspraak kan maken op [...]

Door | 3 december 2019

Berekening van de legitieme. Bepaling legitieme massa. Verantwoording afleggen over pinopnames voor erflater? Bewijs.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 oktober 2019 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme in verband met vele pinopnames voor het levensonderhoud van de erflater en het afleggen van rekening en verantwoording daarover. De legitimarissen stellen dat in de periode januari 2008 tot en met december 2011 maandelijks forse bedragen zijn gepind van [...]

Door | 25 november 2019

Legitieme. Recht van de legitimaris op informatie. Boedelbeschrijving. Dwangsom.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris op informatie ter berekening van de legitieme. Voorop staat dat verzoekster als legitimaris niet-erfgenaam recht heeft op inzage en op afschriften van bescheiden om te kunnen berekenen hoe groot haar legitieme portie is. Daartoe kan verzoekster verweerder aanspreken omdat verweerder, [...]

Door | 20 november 2019

Legitieme. Berekening van de legitieme. Vaststelling van de legitieme massa. Waardering woning.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 oktober 2019 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme en de vaststelling van de legitieme massa. Partijen zijn er mee akkoord gegaan dat de woning opnieuw getaxeerd zou worden door een door de rechter als deskundige te benoemen makelaar. Dit heeft geresulteerd in het taxatierapport waarin de marktwaarde [...]

Door | 12 november 2019

Recht op informatie over een nalatenschap van de erfgenaam en/of legitimaris.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht op informatie over een nalatenschap van de erfgenaam en/of legitimaris. In deze procedure stelt appellant dat hij van de erfgenamen niet de informatie en bescheiden heeft verkregen waar hij als erfgenaam recht op heeft. Het is voor hem noodzakelijk om hierover te beschikken [...]

Door | 5 november 2019

Legitieme. Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW. Opvragen van informatie door de legitimaris van bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden van erflaatster.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 september 2019 uitspraak gedaan over het opvragen van informatie door de legitimaris van bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden van de erflaatster. De legitimaris heeft haar verzoek gebaseerd op het eerste lid van artikel 4:78 BW, luidende: ‘1. Een legitimaris die niet erfgenaam is, kan tegenover de erfgenamen [...]

Door | 29 oktober 2019

Opvragen van informatie ten behoeve van de vaststelling van de legitieme.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 24 september 2019 uitspraak gedaan over het opvragen van informatie ten behoeve van de vaststelling en de berekening van de legitieme. Een legitimaris die niet erfgenaam is, kan tegenover de erfgenamen en met het beheer der nalatenschap belaste executeurs aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die [...]

Door | 21 oktober 2019

Legitieme. Verzet tegen uitdelingslijst. Rekening en verantwoording? Beneficiaire aanvaarding en de lichte vereffeningsprocedure.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 23 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzet tegen een uitdelingslijst en over de vraag of rekening en verantwoording moest worden afgelegd. Erflaatster heeft verzoekers onterfd. Verzoekers zijn schuldeisers van de nalatenschap. De belanghebbenden hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard. Legitieme. Verzet tegen uitdelingslijst. Rekening en verantwoording? Beneficiaire aanvaarding en de [...]

Door | 14 oktober 2019

Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld? Stelplicht en bewijslast.

De Rechtbank Den Haag heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan over een de legitieme en een gestelde geldlening aan de erflaatster. Was sprake van onrechtmatig handelen? Stelplicht. Moeder heeft door een notaris een testament laten opmaken. In het testament heeft zij haar drie kinderen, eiser, gedaagde en haar dochter, uitgesloten als erfgenamen in haar [...]

Door | 8 oktober 2019