toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Legitieme. Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris. Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 18 juni 2019 uitspraak gedaan over omvang van de informatieplicht van erfgenamen jegens de legitimaris. De kern van de grief van appellante komt erop neer dat de voorzieningenrechter een te ruime reikwijdte aan de informatieplicht van art 4:78 BW heeft gegeven mede bezien het feit dat de informatievoorziening moet [...]

Door | 18 januari 2020

Afstand van legitieme? Onrechtmatige daad notaris. Verjaring van vordering uit onrechtmatige daad. Schadevergoeding

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de voorlichtingsplicht van een notaris geschonden was over betekenis van de afgelegde verklaring dat afgezien wordt van legitieme portie. Het geschil komt er in de kern op neer dat eisers de notaris verwijten hen niet voorgelicht te hebben over de mogelijke [...]

Door | 12 januari 2020

Legitieme. Recht op informatie. Informatieverstrekking aan legitimaris, niet zijnde erfgenaam, door executeur-testamentair, als enig erfgenaam.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 september 2019 uitspraak gedaan over het recht op informatie van de legitimaris. Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW; informatie-vraag van legitimaris (niet zijnde erfgenaam) aan executeur-testamentair en enig erfgenaam, betreffende bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden erflaatster op straffe van een dwangsom. De legitimaris heeft haar verzoek gebaseerd op [...]

Door | 11 december 2019

Legitieme. Overeenkomst van geldlening onrechtmatig aangegaan vanwege aanspraak op de legitieme? Bewijs.

De Rechtbank Den Haag heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een overeenkomst van geldlening onrechtmatig was aangegaan vanwege een aanspraak op de legitieme. Kern van het geschil is de vraag of de gedaagde als erfgenaam op onrechtmatige wijze ervoor heeft gezorgd dat eiser als legitimaris geen aanspraak kan maken op [...]

Door | 3 december 2019

Berekening van de legitieme. Bepaling legitieme massa. Verantwoording afleggen over pinopnames voor erflater? Bewijs.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 oktober 2019 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme in verband met vele pinopnames voor het levensonderhoud van de erflater en het afleggen van rekening en verantwoording daarover. De legitimarissen stellen dat in de periode januari 2008 tot en met december 2011 maandelijks forse bedragen zijn gepind van [...]

Door | 25 november 2019

Legitieme. Recht van de legitimaris op informatie. Boedelbeschrijving. Dwangsom.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris op informatie ter berekening van de legitieme. Voorop staat dat verzoekster als legitimaris niet-erfgenaam recht heeft op inzage en op afschriften van bescheiden om te kunnen berekenen hoe groot haar legitieme portie is. Daartoe kan verzoekster verweerder aanspreken omdat verweerder, [...]

Door | 20 november 2019

Legitieme. Berekening van de legitieme. Vaststelling van de legitieme massa. Waardering woning.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 oktober 2019 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme en de vaststelling van de legitieme massa. Partijen zijn er mee akkoord gegaan dat de woning opnieuw getaxeerd zou worden door een door de rechter als deskundige te benoemen makelaar. Dit heeft geresulteerd in het taxatierapport waarin de marktwaarde [...]

Door | 12 november 2019

Recht op informatie over een nalatenschap van de erfgenaam en/of legitimaris.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht op informatie over een nalatenschap van de erfgenaam en/of legitimaris. In deze procedure stelt appellant dat hij van de erfgenamen niet de informatie en bescheiden heeft verkregen waar hij als erfgenaam recht op heeft. Het is voor hem noodzakelijk om hierover te beschikken [...]

Door | 5 november 2019

Legitieme. Verzoekschrift ex artikel 4:78 BW. Opvragen van informatie door de legitimaris van bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden van erflaatster.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 september 2019 uitspraak gedaan over het opvragen van informatie door de legitimaris van bankafschriften tot vijf jaar voor het overlijden van de erflaatster. De legitimaris heeft haar verzoek gebaseerd op het eerste lid van artikel 4:78 BW, luidende: ‘1. Een legitimaris die niet erfgenaam is, kan tegenover de erfgenamen [...]

Door | 29 oktober 2019