toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Legitieme. Recht van de legitimaris op informatie over vermogensbestanddelen van de nalatenschap. Giften.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 17 maart 2020 uitspraak gedaan het recht van de legitimaris op informatie over de vermogensbestanddelen van de nalatenschap ter berekening van de legitieme. Appellante vermoedt dat erflater aan geïntimeerde diverse giften heeft gedaan, al dan niet met het vooruitzicht om appellante als legitimaris te benadelen. Deze giften dienen bij de [...]

Door | 1 juni 2020

Legitieme. Onterving. Aanspraak op legitieme. Berekening en vaststelling van de legitieme. Waarde van woning. Giften. Morele verplichting?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over het vaststellen van de legitieme bij onterving. Moeder heeft dochter onterfd en zoon tot enig erfgenaam benoemd. Dochter maakt aanspraak op haar legitieme portie. Partijen verschillen van mening over de hoogte hiervan. De rechtbank stelt de legitieme portie van dochter vast. Eiseres en gedaagde [...]

Door | 25 mei 2020

Legitieme. Afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Voorbeeld van de berekening van de legitieme.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme bij gedane giften aan kleinkinderen. Uit de stellingen van partijen en de niet betwiste producties blijkt onder meer het volgende. Appellante is de dochter en een van de vier erfgenamen van erflaatster die is overleden op 27 mei 2014. Erflaatster [...]

Door | 18 mei 2020

Legitieme. Berekening van de legitieme. Waarde van de goederen van de nalatenschap. Tijdstip van de waardebepaling. Peildatum.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme en de waarde van de goederen van de nalatenschap. Eisers, als legitimarissen, hebben beide recht op 1/2 x 1/3 = 1/6 van de waarde waarover de legitieme porties worden berekend (artikel 4:64 BW). De vraag is dan wat de omvang [...]

Door | 11 mei 2020

Verzwijging van gelden die behoren tot een nalatenschap. Verbeuren van het aandeel in de nalatenschap.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het verzwijging van gelden die behoren tot een nalatenschap en het verbeuren van het aandeel in de nalatenschap. Geïntimeerde stelt dat appellant opzettelijk heeft verzwegen dat de verkoopopbrengst van de brommobiel tot de nalatenschap behoort. Als dat klopt verbeurt appellant zijn aandeel in die opbrengst [...]

Door | 4 mei 2020

Legitieme. Informatieverstrekking. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter bij samenhangende vorderingen.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de rechter in het geval dat er samenhangende vorderingen zijn bij het verschaffen van inlichtingen ter berekening van de legitieme. Eiser vordert te bepalen dat het tot de nalatenschap behorende onroerende goed dient te worden getaxeerd door een door de rechtbank aan [...]

Door | 27 april 2020

Legitieme. Informatieplicht. Giften. De legitimaris heeft recht op een opgave van schenkingen in verband met het vaststellen van de legitieme.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht van de legitimaris op een opgave van schenkingen in verband met het vaststellen van de legitieme. De kern van de grief van appellante komt erop neer dat de voorzieningenrechter een te ruime reikwijdte aan de informatieplicht van art 4:78 BW heeft gegeven [...]

Door | 20 april 2020

Recht op informatie van de erfgenaam tevens legitimaris. Bevel boedelbeschrijving.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht op informatie van de erfgenaam die tevens legitimaris is. De erfgenamen van de nalatenschappen van de erflater en de erflaatster zijn verzoeker en verweerders. Verzoeker vraagt een boedelbeschrijving te bevelen in de nalatenschappen van de erflater en de erflaatster door een door de [...]

Door | 14 april 2020

Heeft de notaris in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder gehandeld zoals een goed notaris betaamt?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de notaris in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder gehandeld had zoals een goed notaris betaamde. Bij testament, verleden door de notaris, heeft erflaatster de notaris benoemd tot executeur en afwikkelingsbewindvoerder. In het testament is het volgende opgenomen: “Dit afwikkelingsbewind laat onverlet [...]

Door | 6 april 2020

Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Informatieverstrekking over belastingaangiften.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de informatieverstrekking over de belastingaangifte van de erflater voor de bepaling van de waarde van een nalatenschap en de begroting van de legitieme portie. Informatieverstrekking over bankrekeningen. Erflater heeft aan zijn kinderen een bedrag in contanten gelegateerd gelijk aan ieders legitieme portie in de nalatenschap, [...]

Door | 30 maart 2020