toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Beroep op legitieme portie. Bevatte bedrijfsoverdracht door vader op zoon een materiële schenking? Overdracht voor niet-commerciële waarde was materiële schenking die rol speelt bij bepaling legitieme van de bedrijfsopvolger.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Den Haag heeft op 27 februari 2019 uitspraak gedaan over een beroep op legitieme portie. Bevatte de bedrijfsoverdracht door vader op zoon een materiële schenking? Overdracht voor niet-commerciële waarde was een materiële schenking die een rol speelt bij de bepaling van de omvang van de legitieme van de bedrijfsopvolger. [...]

Door | 25 juni 2019

Legitieme. Bepaling waarde nalatenschap en begroting legitieme portie. Kinderen worden toegelaten tot bewijslevering ten aanzien van hun stelling over geld op een Luxemburgse bankrekening.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 maart 2019 uitspraak gedaan over de bepaling van de waarde van een nalatenschap en de begroting van de legitieme portie. Kinderen worden toegelaten tot bewijslevering ten aanzien van hun stelling over geld op een Luxemburgse bankrekening. In het bestreden vonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat [...]

Door | 16 juni 2019

Legitieme. Geldlening aan erflaatster. Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast. Vruchtgebruik.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Den Haag heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan over het kunnen voldoen van de legitieme en een geldlening aan de erflaatster. Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast. Eiser legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat gedaagde onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door met schijnconstructies in de vorm van zogenaamde geldleningen [...]

Door | 4 juni 2019

Legitieme. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de beroepsaansprakelijkheid van een notaris betreffende zijn informatieplicht ten aanzien van de mogelijkheid van de niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen. In dit vrijwaringsgeding heeft de erfgename - samengevat - gevorderd dat de notaris zal worden veroordeeld [...]

Door | 30 mei 2019

Legitieme. Waardering van de woning en een perceel grond. WOZ-waarde of marktwaarde? Gift? Informatieplicht.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de legitieme en de waardering van een woning en een stuk grond in de nalatenschap ter berekening van de legitieme. Erflater en erflaatster hebben hun woning verkocht aan hun kleinzoon. De legitimarissen stellen dat de waarde van de woning hoger was [...]

Door | 21 mei 2019

Beroep op legitieme. Valt de levensverzekering in de nalatenschap? Redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat legitieme. De Hoge Raad heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een levensverzekering in de nalatenschap valt. Uitleg aanwijzing begunstigde; bedoeling verzekeringnemer; betekenis latere verklaringen en gedragingen verzekeringnemer. Beroep op aanwijzing begunstigde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Op 5 december 2013 is overleden de erflater. Erflater is [...]

Door | 14 mei 2019

Legitieme. Omvang en berekening van de legitieme. Schenking? Gift?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het vaststellen en de berekening van de legitieme en uitleg gegeven aan artikel 4:67 BW. Artikel 7:175 lid 1 BW bepaalt dat schenking een overeenkomst om niet is, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen [...]

Door | 7 mei 2019

Vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling en aanspraak op legitieme portie. Misbruik van recht? Gelijke behandeling. Redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op 6 maart 2019 uitspraak gedaan over een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling en de aanspraak op de legitieme portie. De moeder heeft op 29 mei 1981 bij testament over haar nalatenschap beschikt en in haar testament een ouderlijke boedelverdeling opgenomen. Uit hoofde van die [...]

Door | 30 april 2019

Verzwegen vermogen van erflater in het buitenland? Verdeling van de nalatenschap ten overstaan van de notaris.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam vermogen van de erflater in het buitenland had verzwegen ex artikel 3:194 lid 2 BW. De verdeling van de nalatenschap van erflater wordt bevolen ten overstaan van de notaris ex artikel 677 Rv. De vraag is [...]

Door | 23 april 2019