Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Erfrecht. Nalatenschap. Navordering van belasting. Erfrechtelijke verkrijging. Recht van successie. Termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 22 december 2020 uitspraak gedaan over een navordering op grond van de Successiewet. In het standpunt van verweerder dat de opgelegde navorderingsaanslag is gebaseerd op artikel 52 van de Successiewet (SW) ligt besloten dat zijns inziens sprake is van een vermindering anders dan op grond van artikel 53 van de [...]

Door | 18 januari 2021

Erfrecht. Legitieme. Informatieverplichting. Waarheidsplicht. Prikkel tot nakoming van een vonnis. Dwangsom.

De Rechtbank Limburg heeft op 9 december 2020 uitspraak gedaan over de nakoming van een vonnis inzake de informatieplicht met betrekking tot de legitieme. De rechtbank heeft bij vonnis van 24 juni 2020 gedaagde op de voet van artikel 22 Rv bevolen bij akte de bankafschriften van de laatste vijf jaar voor het overlijden van [...]

Door | 4 januari 2021

Legitieme. Vordering tot betaling voorschot op legitieme en vordering tot het verstrekken van informatie. Bevoegdheid van de rechter. Vordering van onbepaalde waarde. Verwijzing.

De Rechtbank Limburg heeft op 16 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de kantonrechter bevoegd was om een beslissing te nemen betreffende een vordering tot betaling van voorschot op de legitieme en een vordering tot het verstrekken van informatie ten behoeve van de berekening van de legitieme. Eiseres vordert gedaagd te veroordelen om [...]

Door | 14 december 2020

Legitieme. Vaststelling legaat ter hoogte van de legitieme portie. Waardebepaling. Peildatum. Breukdeel bij de bepaling van de legitimaire massa.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 18 november 2020 uitspraak gedaan over de waardebepaling van de legitieme portie. Tussen partijen is niet in geschil dat eiseres uit hoofde van het aan haar toegekende legaat een vorderingsrecht op de nalatenschap heeft. Zij verschillen echter van mening over de waarde daarvan. Eiseres becijfert haar legitieme portie op € [...]

Door | 7 december 2020

Erfrecht. Legitieme. Vordering tot informatieverstrekking ten behoeve van de berekening van de legitieme. Toetsing. Maatstaf.

De Rechtbank Gelderland heeft op 4 november 2020 uitspraak gedaan over een vordering van de legitimaris tot informatieverstrekking op grond van artikel 4:78 BW. Erflaatster heeft op 13 januari 2010 haar testament gemaakt en daarin gedaagde aangewezen als haar enig erfgenaam. Het testament van erflaatster bevat een tweetrapsmaking. Daarbij is gedaagde de bezwaarde en zijn [...]

Door | 30 november 2020

Legitieme. Berekening van de legitieme. Waardebepaling. Peildatum. Waarde in het economisch verkeer. Bewijslast.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 27 oktober 2020 uitspraak gedaan over de waardebepaling van de goederen uit de nalatenschap ten behoeve van de berekening van de legitieme. Erflater heeft in zijn testament van 27 oktober 2010 appellante tot zijn enige erfgename benoemd. Geïntimeerde is dus impliciet onterfd en heeft op 9 juni 2011 aanspraak gemaakt [...]

Door | 23 november 2020

Legitieme. Rente over de legitieme portie. Opeisbaarheid van de legitieme. Wettelijke rente.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 27 oktober 2020 uitspraak gedaan over de rentevergoeding bij een vordering uit de legitieme ex artikel 6:119 BW en artikel 4:84 BW. Erflater is op 1 april 2011 overleden. Erflater heeft in zijn testament van 27 oktober 2010 appellante tot zijn enige erfgename benoemd. Geïntimeerde heeft op 9 juni 2011 [...]

Door | 16 november 2020

Legitieme. De legitimaris heeft een verstrekkend recht op informatie voor de berekening van zijn legitieme. Omvang en reikwijdte van de informatieplicht. Vereffening. Dwangsom.

De Rechtbank Overijssel heeft op 7 januari 2020 uitspraak gedaan over het recht op informatie van de legitimaris. De legitimaris, die niet tevens erfgenaam is, heeft op grond van de wetsgeschiedenis en de tekst van artikel 4:78 lid 1 BW jegens de erfgenamen een verstrekkend recht op informatie voor de berekening van zijn legitieme portie. [...]

Door | 9 november 2020