Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam vermogen van de erflater in het buitenland had verzwegen ex artikel 3:194 lid 2 BW. De verdeling van de nalatenschap van erflater wordt bevolen ten overstaan van de notaris ex artikel 677 Rv.

De vraag is aan de orde of het vermogen van erflater in België een verzwegen goed betreft zodat het alleen aan de moeder toekomt, of dat er sprake is van een vergeten goed zodat het vermogen van erflater in België ook aan gedaagden toekomt.

Verzwegen vermogen van erflater in het buitenland? Verdeling van de nalatenschap ten overstaan van de notaris.

De rechter oordeelt als volgt.

In artikel 3:194 lid 2 BW staat dat een deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, zijn aandeel in die goederen verbeurt aan de andere deelgenoten.

De moeder stelt dat erflater zijn vermogen in België opzettelijk verzwegen heeft.

De kluis en de rekening(en) zijn ten tijde van het huwelijk geopend, maar erflater heeft in de verdelingsprocedures niet aangevoerd dat hij over vermogen in België beschikte.

Bovendien heeft erflater zijn vermogen in België nooit opgegeven bij de Belastingdienst.

Gedaagde betwist dat erflater zijn vermogen in België opzettelijk heeft verzwegen.

De moeder was op de hoogte van het feit dat erflater een deel van zijn salaris in effecten ontving en dat hij in België geld ging beleggen. Volgens gedaagde was de moeder het ermee eens dat dit inkomen en vermogen niet betrokken zou worden in de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.

De stelplicht en bewijslast van de stelling van de moeder dat erflater zijn vermogen in België opzettelijk verzwegen heeft voor de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van erflater en de moeder, rust op de moeder.

De moeder onderbouwt haar stelling echter niet, noch heeft zij een begin van bewijs geleverd, zodat aan bewijslevering niet wordt toegekomen.

Een en ander daargelaten dat erflater inmiddels is overleden en de moeder op geen enkele wijze te kennen heeft gegeven hoe zij haar stelling denkt te kunnen gaan bewijzen.

Dit betekent dat niet vast is komen te staan dat erflater zijn vermogen in België opzettelijk heeft verzwegen en dat het aandeel van het vermogen van erflater (en dat van gedaagden) op grond van artikel 3:194 lid 2 BW verbeurd is en alleen aan de moeder toekomt. De vordering wordt daarom afgewezen.

De rechtbank komt door de afwijzing van de vordering toe aan beoordeling van de laatste vordering.

Onder het tweede gedachtestreepje van deze vordering wordt gevorderd gedaagden te veroordelen tot betaling van de helft van de bank- en aandelentegoeden aan de moeder.

Deze vordering strekt in feite tot verdeling van de nalatenschap ex artikel 3:185 BW.

Alvorens aan verdeling kan worden toegekomen dient eerst de omvang van de nalatenschap vast te staan.

Thans is onvoldoende duidelijk waar de nalatenschap uit bestaat, mede gelet op het feit dat nog niet duidelijk is wat de omvang van het vermogen van erflater in België op de peildatum van 21 januari 1994 was.

De rechter ziet daarom aanleiding om op grond van artikel 677 Rv de verdeling van de nalatenschap van erflater te bevelen ten overstaan van een notaris.

In dat kader is gedaagde gehouden alle bescheiden die zich in de kluis bevonden te deponeren bij de te benoemen notaris.

Gedaagde (dan wel de moeder) is dan in de gelegenheid deze bescheiden bij de te benoemen notaris in te zien. Zo nodig kan zij met een mobiele telefoon of camera digitale kopieën maken van de bescheiden die relevante informatie over het vermogen van erflater in België bevatten.

Indien partijen het gezamenlijk niet eens worden over de keuze van een te benoemen notaris, zal de rechtbank een notaris benoemen zoals in het dictum bepaald.

Gelet op de relatie tussen partijen zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een erfenis, over de legitieme of over het kindsdeel, over de verdeling van een nalatenschap door de rechter of over het verzwijgen van vermogen of goederen uit de nalatenschap, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.