Door onze advocaat legitieme: Elke erfgenaam kan geheel of gedeeltelijk worden onterfd door de erflater. Deze onterfden, veelal, kinderen, hebben dan nog wel een dwingendrechtelijke aanspraak op de legitieme portie. De legitimaris kan aanspraak maken op de legitieme portie in weerwil van een testament. Dit recht is dus niet afhankelijk van de wil van de erflater en er kan geen inbreuk op worden gemaakt. Hoe de omvang van de legitieme portie wordt berekend is geregeld in artikel 4:65 van het Burgerlijk Wetboek.

In de onderstaande casus betreft het een mevrouw die door haar moeder onterfd is. Haar moeder zou, volgens haar, ten tijde van het opmaken van het testament aan het dementeren zijn. In het testament stond dat ze was onterfd en dat er een aantal, nog niet bewezen, schadeposten waren die met haar legitieme portie moesten worden verrekend. Enerzijds eist mevrouw dat het testament nietig moet worden verklaard omdat haar moeder, de erflaatster bij het opmaken daarvan al dement was. Anderzijds eist zij subsidiair, wat met betrekking tot de legitieme portie en de grootte daarvan veel interessanter is, dat zij recht heeft op de ‘volledige’ legitieme portie. Op 3 februari 2016 beoordeelt rechtbank Overijssel de subsidiaire vordering als volgt:

“De rechtbank is van oordeel dat eiseres hier het gelijk aan haar zijde heeft: het stond moeder niet vrij langs deze weg de legitieme portie van eiseres – via verrekening met geenszins vaststaande schadeposten – uit te hollen. Bij gevolg ligt deze subsidiaire vordering – mocht de primaire vordering van eiseres stranden – voor toewijzing gereed. Dat laat onverlet dat gedaagden de onderhavige beweerdelijke “schade” in (een) afzonderlijke procedure(s) van eiseres kunnen vorderen en in rechte kunnen doen vast stellen.”

De rechtbank oordeelt dat een legitieme portie niet zomaar door middel van verrekening mag worden uitgehold. Dit uithollen is in strijd met de dwingendrechtelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 4. De legitieme portie is dus een sterk recht maar kan wel lager uitvallen in sommige gevallen. Giften, bijvoorbeeld, die de legitimaris heeft ontvangen van de erflater uit de nalatenschap maar ook tijdens zijn of haar leven worden wel verrekend met de legitieme portie. De berekening van een legitieme portie is ingewikkeld en de erfgenamen of executeur(s) zijn lang niet altijd bereid om al de benodigde bescheiden te verschaffen. Onze advocaat legitieme kan u adviseren over de mogelijkheden omtrent het recht op inzage en afschrift van deze bescheiden en u helpen bij het berekenen van de legitieme portie.

Met betrekking op het verwerpen van de nalatenschap moet een onterfde wel oppassen. Een legitimaris die de nalatenschap verwerpt, verliest zijn recht op de legitieme portie, tenzij hij bij het afleggen van de verklaring tegelijkertijd verklaart dat hij zijn legitieme portie wil ontvangen.

Indien u vragen heeft aan onze advocaat legitieme stel deze dan geheel vrijblijvend via de telefoon op 020 – 3980 150 of via dit formulier.