De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het recht op informatie van de erfgenaam die tevens legitimaris is.

De erfgenamen van de nalatenschappen van de erflater en de erflaatster zijn verzoeker en verweerders.

Verzoeker vraagt een boedelbeschrijving te bevelen in de nalatenschappen van de erflater en de erflaatster door een door de kantonrechter aan te wijzen notaris.

Recht op informatie van de erfgenaam tevens legitimaris. Bevel boedelbeschrijving.

De rechter oordeelt als volgt.

Verzoeker stelt dat de andere erfgenaam na het overlijden van de erflater de erflaatster in huis heeft genomen en over beide nalatenschappen heeft beschikt en het beheer daarover heeft gevoerd.

Aangezien verweerster goederen heeft verkocht en er schulden in het vermelde overzicht zijn opgenomen die kwijt zijn gescholden doch nadien door verweerster zijn betaald, de nalatenschappen van de erflater en de erflaatster niet zijn gesplitst, er posten in het overzicht ontbreken en verweerster over het door haar gevoerde beheer nauwelijks informatie aan hem verstrekt, twijfelt verzoeker aan de juistheid van voormeld overzicht.

Hij kan de breukdelen, die niet gelijk zijn voor alle gerechtigden, in de nalatenschap van de erflater en het al dan niet schenden van zijn legitieme portie niet vaststellen.

Gelet hierop heeft hij er belang bij dat er een boedelbeschrijving wordt opgemaakt door een onafhankelijke notaris die, om schijn van partijdigheid te voorkomen, door de kantonrechter dient worden gekozen.

Verweerster erkent de financiële verwevenheid in beide nalatenschappen en stelt dat de nalatenschap van de erflater een negatief en de nalatenschap van de erflaatster een positief saldo heeft.

Zij heeft naar eer en geweten de nalatenschappen beheerd en ter mondelinge behandeling toegezegd om alle door verzoeker gevraagde stukken aan te leveren.

Aangezien daarna de boedelbeschrijvingen compleet zullen zijn, ziet zij geen meerwaarde om ter zake een notaris te benoemen, aldus de advocaat van verweerster.

Voorop staat dat verzoeker ter mondelinge behandeling in de gelegenheid is gesteld om aan te geven of hij op zijn verzoeken een beschikking wenst.

Verzoeker heeft bij brief van 26 februari 2019 aangegeven dat partijen er voor wat de beschrijvingen betreft niet uitkomen en verzoekt in deze alsnog een boedelnotaris toe te wijzen en dienaangaande een beschikking te wijzen.

Het bij voormelde brief gedane verzoek om een boedelnotaris toe te wijzen ontbeert wettelijke grondslag.

Een boedelnotaris wordt aangewezen door partijen en niet door de kantonrechter.

Gelet echter op het oorspronkelijke verzoek en de stellingen van partijen ter zake leest de kantonrechter niet “boedelnotaris” doch “notaris”.

De kantonrechter kan op grond van het bepaalde in artikel 672 Rv een notaris aanwijzen en bevelen om boedelbeschrijvingen op te maken temeer nu uit de, overigens door verweerster onweersproken gelaten, stellingen van verzoeker volgt dat hij voldoende belang bij zijn verzoek heeft.

Het verzoek zal daarom worden ingewilligd.

Ondanks het feit dat verzoeker bij brief van 26 februari 2019 niet heeft gepersisteerd hecht de kantonrechter er belang aan om partijen het volgende voor te houden.

Wat de verzoeken betreft kunnen deze door een legitimaris die niet erfgenaam is worden gedaan.

Gesteld noch gebleken is dat verzoeker die hoedanigheid heeft.

Uit de producties, waarnaar verzoeker verwijst, volgt dat de erflater noch de erflaatster bij testament over hun nalatenschappen hebben beschikt en dat de wettelijke verdeling, waarbij alle erfgenamen samen de nalatenschappen dienen af te wikkelen en waarbij ieder voor een gelijk deel meedeelt in de saldi van die nalatenschappen, geldt.

Met inachtneming daarvan heeft en had verzoeker, in zijn hoedanigheid van erfgenaam, op grond van het bepaalde in art. 3:166 lid 3 BW en niet op grond van het bepaalde in art. 4:78 BW recht op bedoelde informatie.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.