Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de notaris in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder gehandeld had zoals een goed notaris betaamde.

Bij testament, verleden door de notaris, heeft erflaatster de notaris benoemd tot executeur en afwikkelingsbewindvoerder.

In het testament is het volgende opgenomen:

“Dit afwikkelingsbewind laat onverlet dat de notaris de afwikkeling zoveel mogelijk moet laten plaatsvinden in overleg met de familie, maar als dit overleg niet tot resultaat leidt, mag de notaris zelfstandig overgaan tot afwikkeling, zoveel mogelijk rekening houdend met alle belangen.”

Heeft de notaris in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder gehandeld zoals een goed notaris betaamt?

De rechter oordeelt als volgt.

Het hof stelt voorop dat het aan de executeur-afwikkelingsbewindvoerder, hier dus de notaris, is om de gang van zaken te bepalen en de regie te voeren zoals hem goeddunkt, zolang hij niet onzorgvuldig handelt.

Met klager is het hof van oordeel dat uit het e‑mailbericht van de notaris van 25 oktober 2017 niet duidelijk blijkt dat het niet de bedoeling was dat klager als eerdere bieder een nieuw bod zou uitbrengen.

De notaris heeft in dit verband toegelicht dat in voormeld e-mailbericht het woord “andere” voor het woord “erfgenamen” had moeten staan, maar dat het niet de bedoeling was een nieuwe biedronde open te stellen.

Door voormeld e-mailbericht is bij klager kennelijk de (verkeerde) verwachting gewekt dat hij nogmaals mocht bieden.

De onjuiste formulering in het e‑mailbericht is als een fout van de notaris aan te merken.

Als executeur-afwikkelingsbewindvoerder had de notaris echter de vrijheid om klager uit te sluiten van het andermaal uitbrengen van een bod.

Nu klager al een bod had uitgebracht en bovendien reeds bekend was met het door de zuster gedane bod, acht het hof deze beslissing van de notaris niet onredelijk.

Daardoor zijn de rechten van klager niet geschonden.

Evenals de kamer acht het hof de fout in voormeld e‑mailbericht van de notaris dan ook niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Op grond van het vorenstaande en alle feiten en omstandigheden zoals hiervoor weergegeven, acht het hof niet gebleken dat de notaris onzorgvuldig heeft gehandeld in zijn rol als executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

Hierbij neemt het hof mede in aanmerking dat klager bij e-mailbericht van 16 oktober 2017 uitdrukkelijk erop is gewezen dat een onvoorwaardelijk bod kon worden uitgebracht en in de gelegenheid is gesteld zijn bod gestand te doen zonder hieraan de door hem gestelde voorwaarde te verbinden.

Dat klager, indien hij zelf de regie had gehad, anders zou hebben gehandeld, betekent niet dat de notaris onzorgvuldig heeft gehandeld.

Het hof acht de klacht, evenals de kamer, ongegrond.

Het hof merkt nog ten overvloede op dat de keuze van klager om een adviesbureau in te schakelen en kosten te maken, zonder de zekerheid te hebben dat hij uiteindelijk als koper zou kunnen fungeren, voor rekening en risico van klager dient te blijven.

Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht, kan buiten beschouwing blijven omdat het niet van belang is voor de beslissing in deze zaak.

Het hiervoor overwogene leidt tot de volgende beslissing.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.