Met enige regelmaat krijgen wij vragen over situaties waarin kinderen al jaren geen contact hebben met hun ouders. Een legitimaris -een onterfd kind-  heeft 5 jaar de tijd om zich te beroepen op zijn legitieme portie. Maar hoe kom je er achter of iemand is overleden waar je geen contact mee hebt? Dit probleem wordt door de wetgever niet opgelost. Het is aan het kind zelf om te proberen op de hoogte te blijven van het al dan niet overlijden van een ouder.

Ook de notaris hoeft onterfde kinderen niet te informeren. In 2004 heeft de Werkgroep Deontologie van het notariaat het expliciete standpunt ingenomen dat een notaris die betrokken wordt bij de afwikkeling aan een testament alleen actief erfgenamen dient op te sporen en aan te schrijven. Voor legatarissen geldt dat de notaris deze mag informeren als hij meent dat de erfgenamen hun plicht jegens legatarissen verzaken.

Voor het overige mag een notaris alleen handelen conform zijn opdracht die hij in de meeste gevallen van de erfgenamen of een executeur krijgt.

De informatieplicht van een notaris jegens erfgenamen gaat zover dat wanneer een notaris de erfgenamen niet informeert, hij een beroepsfout maakt en aansprakelijk is voor de schade. Zo oordeelt in ieder geval Rechtbank Zeeland-West-Brabant op 15 februari 2017, klik hier voor de uitspraak.

In deze zaak was eiseres kind van erflaatster en erfgenaam. De notaris had na het overlijden van erflaatster in 2007 in opdracht van haar echtgenoot een verklaring van erfrecht opgesteld zonder medeweten van eiseres. In de door de notaris opgestelde verklaring van erfrecht wordt geconstateerd dat door erflaatster een (ouderlijke boedel)verdeling was gemaakt en dat, ingevolge die verdeling aan de echtgenoot, de aanwezige goederen zijn toegedeeld onder de verplichting alle schulden voor zijn rekening te nemen. Met de door de notaris opgestelde verklaring van erfrecht wordt aldus te kennen gegeven dat er sprake is van een verdeling tussen alle erfgenamen, waartoe ook eiseres behoort. Voorwaarde voor zo’n verdeling is echter wel dat zekerheid verkregen dient te worden dat alle erfgenamen de nalatenschap van erflaatster ook hebben aanvaard. Vast staat dat erflater de notaris heeft opgedragen de bewuste verklaring van erfrecht af te geven, maar dat de notaris eiseres niet heeft benaderd om te verifiëren of zij de nalatenschap van erflaatster wenste te aanvaarden.

Het nalaten van de notaris ter zake voormelde verificatie acht de rechtbank laakbaar en strijdig met hetgeen van een redelijk bekwaam en redelijk handelend notaris mag worden verwacht. Daarnaast heeft de notaris nagelaten om eiseres als erfgenaam te informeren omtrent haar rechtspositie. Nu vast staat dat de door de notaris opgestelde verklaring van erfrecht geheel buiten medeweten van eiseres als erfgenaam is opgesteld en zij hieromtrent niet is geïnformeerd, oordeelt de rechtbank dat de notaris onzorgvuldig jegens haar heeft gehandeld.

De Rechtbank sluit aan bij genoemde werkgroep van het notariaat die als uitgangspunt hanteert dat de notaris die een verklaring van erfrecht afgeeft de door hem vastgestelde erfgenamen aanschrijft en informeert. Dit teneinde de erfgenaam te informeren omtrent zijn rechtspositie en daarmee ook over de positie van derden-belanghebbenden zoals een onterfd kind of een legataris, waarbij met name gedacht wordt aan de (wils)rechten die kunnen worden ingeroepen of relevante termijnen.

De rechtbank oordeelt: “Afgaan op mededelingen van één erfgenaam, de echtgenoot, in de wetenschap dat er meerdere erfgenamen zijn en met kennis van de inhoud van het testament van erflaatster, het doen van aannames op basis van door de echtgenoot beschikbaar gestelde stukken, alsmede het zich laten leiden door vermeende familiaire verhoudingen, zonder zelf onderzoek te doen, noch de overige erfgenamen op enigerlei wijze te verwittigen en te informeren, past geenszins bij de opvattingen over zorgvuldige beroepsuitoefening en de daarbij geldende onafhankelijke en onpartijdige positie van de notaris.”

De notaris heeft een beroepsfout gemaakt en onrechtmatig jegens eiseres gehandeld. Hij is aansprakelijk voor de schade.