In deze zaak wenst verzoekster wenst als legitimaris te worden voorzien van informatie, zodat zij haar legitieme portie kan berekenen. Zij vraagt een boedelbeschirjving onder ede om de legitieme portie te berekenen.

Artikel 4:78 BW bepaalt:

1. Een legitimaris die niet erfgenaam is, kan tegenover de erfgenamen en met het beheer der nalatenschap belaste executeurs aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft; zij verstrekken hem desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen.

2. Op zijn verzoek kan de kantonrechter een of meer der erfgenamen en met het beheer der nalatenschap belaste executeurs doen oproepen ten einde de deugdelijkheid van de boedelbeschrijving in tegenwoordigheid van de verzoeker onder ede te bevestigen.

De kantonrechter overweegt dat ook al is een legitimaris geen erfgenaam, hij toch recht heeft op informatie om te kunnen berekenen hoe groot zijn legitieme portie is. Hij kan daartoe de erfgenamen en de executeur aanspreken. Uit de bewoordingen “alle daartoe strekkende inlichtingen” in artikel 4:78 lid 1 BW kan afgeleid worden dat dit begrip weliswaar zo ruim mogelijk moet worden uitgelegd, maar dat het wel beperkt is tot de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de legitieme portie. Artikel 4:65 BW bepaalt dat de legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen der nalatenschap, welke waarde wordt vermeerderd met de bij deze berekening in aanmerking te nemen giften en verminderd met de schulden vermeld in artikel 4:7 lid 1 onder a tot en met c en f BW.

Ook moet verweerder aangegeven wie in deze zaak de erfgenamen zijn, de legitiemaris moet immers weten op wie hij zij de vordering van de legitieme portie kan verhalen.

Wat verweerder niet hoeft te doen is een notariële boedelbeschrijvng te laten maken. Dat verzoek heeft weliswaar een wettelijek grondslag in art. 672 Rv., nu er al een voorlopige boedelbeschrijving is en verzoekster niet heeft aangegeven waarom zij een notariële boedelbechrijving wil, wordt dit verzoek afgewezen.