Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 27 oktober 2020 uitspraak gedaan over de rentevergoeding bij een vordering uit de legitieme ex artikel 6:119 BW en artikel 4:84 BW.

Erflater is op 1 april 2011 overleden.

Erflater heeft in zijn testament van 27 oktober 2010 appellante tot zijn enige erfgename benoemd.

Geïntimeerde heeft op 9 juni 2011 aanspraak gemaakt op zijn legitieme portie.

De grief in hoger beroep is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat, verkort weergegeven, de legitieme portie van geïntimeerde zal worden verhoogd met de wettelijke rente van art. 6:119 BW vanaf 9 juni 2011.

Legitieme. Rente over de legitieme. Opeisbaarheid van de vordering. Wettelijke rente.

De rechter oordeelt als volgt.

Appellante heeft in de toelichting op deze grief naar voren gebracht dat erflater gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de legitieme portie niet opeisbaar te laten zijn jegens haar door in zijn testament van 27 oktober 2010 te bepalen dat eventuele ten laste van haar komende vorderingen ter zake van de legitieme portie eerst opeisbaar zijn na haar overlijden (art. 4:82 BW).

Geïntimeerde heeft dit erkend.

Hieruit volgt dat grief hoger beroep, gericht tegen de toegewezen rente zoals bedoeld in art. 6:119 BW, slaagt.

Volgens geïntimeerde is appellante in plaats van de wettelijke rente van art. 6:119 BW de rente verschuldigd als bedoeld in art. 4:84 BW vanaf 9 juni 2011.

Appellante heeft dit niet weersproken.

Het hof zal het vonnis van 27 juni 2018 vernietigen en verklaren voor recht dat de legitieme portie van geïntimeerde in de nalatenschap van erflater dient te worden vermeerderd met de rente van art. 4:84 BW vanaf 9 juni 2011 tot de dag van voldoening.

Het hof zal de primaire vordering van geïntimeerde, strekkende tot veroordeling van appellante tot betaling aan hem van zijn legitieme portie in de nalatenschap van erflater, onder de opschortende voorwaarde dat deze vordering opeisbaar is geworden door het overlijden van appellante, te vermeerderen met de rente ex art. 4:84 BW vanaf 9 juni 2011, afwijzen.
Geïntimeerde heeft, door aanspraak te maken op zijn legitieme portie, een vordering op de nalatenschap van erflater.

Geïntimeerde heeft in zijn dagvaarding in eerste aanleg appellante ‘zowel privé als in haar hoedanigheid van de executeur van de nalatenschap’ in de onderhavige procedure betrokken, maar uit hetgeen is overwogen en beslist, volgt dat zijn vordering op de nalatenschap van erflater pas opeisbaar is na het overlijden van appellante.

Dat betekent dat appellante in beginsel nooit gehouden is om tot betaling van de legitieme portie in de nalatenschap van vader aan geïntimeerde over te gaan, noch in privé, noch als executeur in de nalatenschap van erflater (art. 3:296 lid 2 BW).

Het hof zal de subsidiaire vordering van geïntimeerde toewijzen door voor recht te verklaren dat zijn legitieme portie in de nalatenschap van erflater een bedrag van € 28.710,83 beloopt, te vermeerderen met de rente ex art. 4:84 BW vanaf 9 juni 2011.

Het hof zal het bestreden vonnis van 27 juni 2018 vernietigen, maar uitsluitend voor zover, verkort weergegeven, is verklaard voor recht dat de legitieme portie van geïntimeerde € 28.574,16 bedraagt, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dat bedrag met ingang van 9 juni 2011 tot de dag van volledige betaling.

Het hof zal, opnieuw rechtdoende, verkort weergegeven, voor recht verklaren dat de legitieme portie van geïntimeerde in de nalatenschap van erflater € 28.710,83 bedraagt, te vermeerderen met de rente ex art. 4:84 BW vanaf 9 juni 2011 tot de dag van voldoening.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over het berekenen van de legitieme, of over rentevergoeding in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.