De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of volgens het testament de legitieme opeisbaar was geworden en over de afgifte van stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

Partijen hebben afgesproken dat gedaagde onder ede een boedelbeschrijving zal laten opmaken bij de notaris. Deze zal naar verwachting worden overgelegd in deze procedure. Er zal geen beslissing worden gegeven in afwachting daarvan.

Tussen partijen is niet in geschil dat eiser (evenals zijn zuster) als legitimaris recht heeft op 2/9 deel van de nalatenschap van erflater.

Indien alle gegevens beschikbaar zijn, zal het erfdeel worden vastgesteld.

In het testament is bepaald, wanneer de vordering van eiser op gedaagde opeisbaar is. Aan deze voorwaarden is niet voldaan. Eiser voert aan, dat de vordering niettemin nu reeds opeisbaar is.

Hij stelt in dit verband het volgende.

Gedaagde, die nu 78 jaar oud is, heeft een vermogen van meer dan één miljoen euro en zij heeft geen verzorgingsbehoefte.

Zij heeft een bedrag van € 223.000 getracht te verzwijgen en in 1991 heeft zij een e-mail aan eiser gestuurd dat hij niets zou erven.

Daaruit blijkt haar intentie dat zij niets van het erfdeel zal overlaten.

Een redelijke belangenafweging brengt mee, dat zij het erfdeel van eiser nu reeds uitbetaalt.

Vergelijk Hoge Raad, HR:2016:1271, in welk arrest na een belangenafweging tussen partijen in een vergelijkbare casus het belang van de legitimaris bij zekerheidstelling (d.m.v. beslag) zwaarder woog dan het belang van langstlevende echtgenoot bij de beschikking over het (beslagen) deel van haar vermogen.

Legitieme. Is de legitieme opeisbaar volgens het testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

De rechter oordeelt als volgt.

In het door eiser aangehaalde arrest is niets beslist over de opeisbaarheid van de vordering van de legitimaris.

Hiervoor is al overwogen dat van verzwijging van € 223.000,00 geen sprake is geweest, zoals eiser onvoldoende heeft onderbouwd, dat gedaagde zal zorgen dat hij niets zal ontvangen als aan de voorwaarden van het testament zal zijn voldaan en de vordering opeisbaar zal zijn.

Er is geen rechtsgrond om via een belangenafweging te komen tot de beslissing dat de vordering, anders dan bij testament is bepaald, nu al opeisbaar is.

In deze procedure kan de vordering, zodra deze is uitgerekend, van eiser worden toegewezen onder de voorwaarden zoals deze in het testament zijn genoemd (artikel 3:396 lid 2 BW).

Stukken die gedaagde aan eiser ter beschikking zal stellen zijn de bankafschriften, de aangiften IB, een opgave roerende zaken (in de boedelbeschrijving) en stukken ten aanzien van andere vermogensbestanddelen (indien aanwezig in boedelbeschrijving)

De rechtbank gaat er van uit, dat gedaagde de door haar opgemaakte boedelbeschrijving direct na het opmaken aan de advocaat van eiser ter beschikking zal stellen en dat zij zo spoedig mogelijk de beloofde stukken ter inzage geeft.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.