Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over opeisbaarheid van de legitieme door een erfgenaam die in het testament in de legitieme was gesteld.

De legitimaris vordert van de erfgenaam van zijn vader zijn legitieme portie.

De erflater had een testament gemaakt, waarin hij zijn afstammelingen in de legitieme stelt en zijn echtgenote alle goederen en rechten nalaat.

De vordering van de erfgenamen zijn volgens het testament opeisbaar indien zijn echtgenote overlijdt, failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, wordt opgenomen in een bejaardenoord of verzorgingstehuis en als zij hertrouwt of gaat samenwonen (en in het laatste geval geen zekerheid stelt).

Erfgenaam bij testament in de legitieme gesteld. Legitieme opeisbaar? Omvang van de legitieme. Taxatie van onroerend goed.

De rechter oordeelt als volgt.

Vast staat dat tussen de erflater en de langstlevende echtgenote een gemeenschap van goederen heeft bestaan.

Dat betekent dat de waarde van de helft van de woning in aanmerking moet worden genomen bij het berekenen van de legitieme portie (art. 4:65 BW).

Er kan een taxateur worden benoemd tot het vaststellen van de waarde van de woning.

Partijen hebben afgesproken dat de langstlevende onder ede een boedelbeschrijving zal laten opmaken bij de notaris.

Tussen partijen is niet in geschil dat de erfgenaam als legitimaris recht heeft op 2/9 deel van de nalatenschap van erflater. Indien alle gegevens van de erfenis beschikbaar zijn, zal het erfdeel definitief kunnen worden vastgesteld.

De opeisbaarheid en veroordeling tot betaling van het erfdeel

In het testament is bepaald, wanneer de vordering van de erfgenaam als legitimaris op de langstlevende echtgenoot opeisbaar is. Aan deze voorwaarden is echter niet voldaan.

De erfgenaam als legitimaris voert aan, dat de vordering niettemin nu reeds opeisbaar is. Hij stelt in dit verband het volgende.

De langstlevende echtgenote, die nu 78 jaar oud is, heeft een vermogen van meer dan één miljoen euro en zij heeft geen verzorgingsbehoefte. Zij heeft een groot geldbedrag getracht te verzwijgen en heeft in een e-mail gestuurd dat hij niets zou erven, waaruit haar intentie blijkt dat zij niets van de erfenis zal overlaten.

Een redelijke belangenafweging brengt mee, dat zij het erfdeel van de erfgenaam-legitimaris nu reeds dient uit te betalen. De advocaat verwijst daarvoor naar een uitspraak van de Hoge Raad (HR:2016:1271) in welk arrest na een belangenafweging tussen partijen in een vergelijkbare casus het belang van de legitimaris bij zekerheidstelling zwaarder woog dan het belang van langstlevende echtgenoot bij de beschikking over het deel van haar vermogen.

In het door erfgenaam-legitimaris aangehaalde arrest is volgens de rechter echter niets beslist over de opeisbaarheid van de vordering van de legitimaris.

Er is volgens de rechter geen rechtsgrond om via een belangenafweging te komen tot de beslissing dat de vordering, anders dan bij testament is bepaald, nu reeds opeisbaar is.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een erfenis, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over de uitleg van een testament of over het kindsdeel of over de legitieme, over informatieverstrekking in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.