Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Overijssel heeft op 29 augustus 2018 uitspraak gedaan over een afwijzing van een reconventionele vordering van de legitimaris tegen de executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. De reconventionele vordering is ingesteld tegen de executeur en artikel 136 Rv staat toewijzing in de weg. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

B is legitimaris en geen erfgenaam.

De executeur qq is de met het beheer van de nalatenschap belaste executeur.

Aldus laat artikel 4:78 BW zich als volgt lezen:

De legitimaris kan tegenover de executeur qq aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die zij voor de berekening van haar legitieme portie behoeft. De executeur qq verstrekt haar desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen.

De executeur qq stelt dat de aanwezigheid van een boedelbeschrijving maakt dat er voor de legitimaris al voldoende duidelijkheid bestaat om haar legitieme te kunnen berekenen.

Uit de boedelbeschrijving volgt, aldus de executeur qq, dat de nalatenschap negatief is en dat de legitieme portie van de legitimaris € 0,- bedraagt.

De rechter oordeelt als volgt.

Ingevolge artikel 4:78 BW kan de legitimaris tegenover de executeur qq aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die zij voor de berekening van haar legitieme portie behoeft en verstrekt de executeur qq haar desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen.

Aldus dient de executeur qq bescheiden aan de legitimaris ter inzage en in afschrift te verstrekken die betrekking hebben op en inlichtingen te verstrekken over de schuld ad € 452.473,06 per 4 mei 2015.

De executeur qq heeft een notariële boedelbeschrijving overgelegd. Artikel 4:78, tweede lid, BW biedt de legitimaris de mogelijkheid aan de kantonrechter te verzoeken de executeur op te doen roepen ten einde de deugdelijkheid van de boedelbeschrijving in tegenwoordigheid van de legitimaris onder ede te bevestigen. De legitimaris heeft van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

De erfgenaam heeft bij akte haar eis gewijzigd en vordert thans in reconventie -zakelijk samengevat- dat de rechtbank (a.) de executeur qq veroordeelt tot nakoming van zijn taak als executeur, in het bijzonder door aan haar alle financiële informatie beschikbaar te stellen die nodig zijn om de legitieme massa vast te stellen en (2.) de executeur qq veroordeelt aan haar te voldoen de haar toekomende legitieme, nader op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet.

Afwijzing vordering van de legitimaris tegen executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering erfgenamen en niet executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

De rechter oordeelt als volgt.

De vordering om de executeur qq te veroordelen aan de legitimaris te voldoen de haar toekomende legitieme, nader op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet, zal worden afgewezen.

Een legitimaris heeft een vordering op de erfgenamen. Dit betekent in casu dat de legitimaris, indien de nalatenschap niet negatief is, een vordering heeft op de erfgenamen en niet op de executeur.

De vordering in reconventie is ingesteld tegen de executeur qq.

Artikel 136 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv.) staat aan toewijzing in de weg.

Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt het bovenstaande niet anders.

Immers: die situatie ligt juist ten grondslag aan artikel 136 Rv.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de legitieme of over het kindsdeel, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het opmaken van een boedelbeschrijving, of over de juiste wijze van dagvaarden van de erfgenamen of van de executeur, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.