Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 4 september 2018 uitspraak gedaan over de uitleg van een testament. Was in het testament sprake van de legitieme of van een legaat?

De erflaatster heeft krachtens haar uiterste wil onder meer onder bezwaar van een legaat van ‘een bedrag in contanten ter grootte van zijn legitieme portie’ aan appellant als enige erfgenamen van haar nalatenschap achtergelaten geïntimeerden, ieder voor de helft.

De uitlegging van het testament van de erflaatster. Legaat of legitieme?

De rechter oordeelt als volgt.

Blijkens het hiervoor overwogene heeft de erflaatster onder meer een legaat van een geldsom ‘ter grootte van zijn legitieme portie’ ten behoeve van appellant gemaakt en hem door de door haar gemaakte erfstelling ten gunste van de erfgenamen middellijk onterfd.

In de stellingen, die de erfgenamen aan het door hen gevorderde ten grondslag leggen, ligt besloten dat zij de zinsnede ‘ter grootte van zijn legitieme portie’ in de uiterste wil van de erflaatster opvatten ‘als ter grootte van hetgeen appellant ten aanzien van zijn legitieme portie te kort zou komen, als het geldlegaat zelf niet ware gemaakt’.

Daarentegen ligt in de stellingen die appellant aan het door hem gevorderde ten grondslag legt, besloten dat hij de zinsnede ‘ter grootte van zijn legitieme portie’ opvat als ‘ter grootte van een bedrag dat gelijk is aan zijn rekenkundig aandeel in de legitimaire massa’.

Bij deze opvatting wordt derhalve – anders dan bij die van de erfgenamen– geabstraheerd van hetgeen hij onder de levenden of bij dode door toedoen van de erflaatster mocht hebben verkregen.

Het hof is van oordeel dat met toepassing van de uitleggingsmaatstaf van art. 4:46 lid 1 BW de zinsnede ‘ter grootte van zijn legitieme portie’ is op te vatten als door de erfgenamen stilzwijgend voorgestaan.

Appellant heeft naar het hof van het oordeel niet, althans niet overtuigend, inzichtelijk gemaakt om welke redenen bij de uitlegging van de uiterste wil van de erflaatster geabstraheerd zou moeten worden van hetgeen hij onder de levenden of bij dode door toedoen van de erflaatster heeft verkregen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament, over de legitieme of over het kindsdeel, over een legaat in een nalatenschap, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.