Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 24 september 2019 uitspraak gedaan over het opvragen van informatie ten behoeve van de vaststelling en de berekening van de legitieme.

Een legitimaris die niet erfgenaam is, kan tegenover de erfgenamen en met het beheer der nalatenschap belaste executeurs aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft; zij verstrekken hem desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen (artikel 4:78 BW)

Opvragen van informatie ten behoeve van de vaststelling van de legitieme.

De rechter oordeelt als volgt.

De legitimaris vordert stukken en nadere informatie betreffende effectenrekeningen bij de ABN Amro-bank.

Meer in het bijzonder verlangt hij rekeningafschriften over de periode vanaf 2000 tot aan de datum van overlijden van erflater, informatie over de aanvangswaarden van de effecten en informatie over de herkomst van het geld dat is gebruikt voor de aankoop van deze effecten.

Beide effectenrekeningen zijn betrokken in het onderzoek door de notaris en de door deze gemaakte berekening van de legitimaire massa.

Voorop staat dat het aan de legitimaris is om het bestaan en de omvang van zijn recht op een legitieme portie te onderbouwen.

Aan die stelplicht en bewijslast mogen niet al te zware eisen worden gesteld.

Van de erfgenamen mag zelfs worden verlangd dat zij enige moeite doen om informatie die zij niet onder zich heeft maar die zich wel in haar domein bevindt te verkrijgen.

De rechter is echter van oordeel dat de erfgenaam aan die verplichting (ruimschoots) heeft voldaan.

Te meer daar de legitimaris, indien hij meent dat de broers nog meer en andere informatie aangaande de nalatenschap onder zich hebben, ook zelf op grond van artikel 843a Rv afgifte van die informatie van de broers kunnen verlangen.

Het is aan de legitimaris om feiten en omstandigheden aan te voeren waaruit volgt dat het onderzoek en de weergave door de notaris van de hier bedoelde vermogenscomponenten onjuist is.

Een daartoe strekkend bewijsaanbod dat voldoende concreet en specifiek is, is door de legitimaris niet gedaan.

De vordering van de legitimaris dient te worden afgewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.