Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op 8 augustus 2018 uitspraak gedaan over de vraag of volgens het testament de legitieme opeisbaar was geworden. Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

Partijen hebben afgesproken dat gedaagde onder ede een boedelbeschrijving zal laten opmaken bij de notaris. Deze zal naar verwachting worden overgelegd in deze procedure. Er zal geen beslissing worden gegeven in afwachting daarvan.

Tussen partijen is niet in geschil dat eiser (evenals zijn zuster) als legitimaris recht heeft op 2/9 deel van de nalatenschap van erflater.

Indien alle gegevens beschikbaar zijn, zal het erfdeel worden vastgesteld.

Opeisbaarheid en veroordeling tot betaling van het erfdeel

In het testament is bepaald, wanneer de vordering van eiser op gedaagde opeisbaar is. Aan deze voorwaarden is niet voldaan. Eiser voert aan, dat de vordering niettemin nu reeds opeisbaar is. Hij stelt in dit verband het volgende.

Gedaagde, die nu 78 jaar oud is, heeft een vermogen van meer dan één miljoen euro en zij heeft geen verzorgingsbehoefte.

Zij heeft een bedrag van € 223.000 getracht te verzwijgen en in 1991 heeft zij een e-mail aan eiser gestuurd dat hij niets zou erven. Daaruit blijkt haar intentie dat zij niets van het erfdeel zal overlaten.

Een redelijke belangenafweging brengt mee, dat zij het erfdeel van eiser nu reeds uitbetaalt. Vergelijk HR:2016:1271, in welk arrest na een belangenafweging tussen partijen in een vergelijkbare casus het belang van de legitimaris bij zekerheidstelling (d.m.v. beslag) zwaarder woog dan het belang van langstlevende echtgenoot bij de beschikking over het (beslagen) deel van haar vermogen.

Legitieme opeisbaar volgens testament? Afgifte stukken ter berekening van de omvang van de legitieme.

De rechter oordeelt als volgt.

In het door eiser aangehaalde arrest is niets beslist over de opeisbaarheid van de vordering van de legitimaris.

Hiervoor is al overwogen dat van verzwijging van € 223.000,00 geen sprake is geweest, zoals eiser onvoldoende heeft onderbouwd, dat gedaagde zal zorgen dat hij niets zal ontvangen als aan de voorwaarden van het testament zal zijn voldaan en de vordering opeisbaar zal zijn. Er is geen rechtsgrond om via een belangenafweging te komen tot de beslissing dat de vordering, anders dan bij testament is bepaald, nu al opeisbaar is.

In deze procedure kan de vordering, zodra deze is uitgerekend, van eiser worden toegewezen onder de voorwaarden zoals deze in het testament zijn genoemd (artikel 3:396 lid 2 BW).

Recapitulatie van de genomen beslissingen:

I stukken die gedaagde aan eiser ter beschikking zal stellen:

(b) bankafschriften:

(e) aangiften IB

(j) opgave roerende zaken: in boedelbeschrijving

(q) stukken t.a.v. andere vermogensbestanddelen: indien aanwezig in boedelbeschrijving.

II partijen laten zich uit over de wenselijkheid van een deskundigenonderzoek.

III boedelbeschrijving: volgt

IV verbeuren aandeel in € 223.000: afgewezen

V erfdeel vaststellen: aangehouden tot alle informatie ter beschikking is;

VI directe opeisbaarheid: afgewezen;

VII gedaagde kan voorwaardelijk worden veroordeeld tot het voldoen van het erfdeel van eiser vermeerderd met rente als omschreven in de dagvaarding.

Voortgang van de procedure.

De rechtbank gaat er van uit, dat gedaagde de door haar opgemaakte boedelbeschrijving direct na het opmaken aan de advocaat van eiser ter beschikking zal stellen en dat zij z.s.m. de beloofde stukken ter inzage geeft.

Eiser wordt geacht voldoende tijd te hebben gehad om de stukken te bestuderen en een conclusie te nemen op na te melden roldatum. mag zich uitlaten over zijn bevindingen na bestudering van de stukken. Zijn zuster mag zich dan ook uitlaten over deze zaak, vertegenwoordigd door advocaat.

Vervolgens mag gedaagde reageren. Indien dat dienstig voorkomt, zal opnieuw een comparitie van partijen worden bevolen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een erfenis, over de legitieme of over het kindsdeel of over informatieverstrekking of afgifte van stukken en bescheiden voor de berekening van de omvang van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.