Door onze advocaat legitieme: Een erfgenaam of met het beheer van de nalatenschap belaste executeur is verplicht afschrift te geven aan de legitimaris, die geen erfgenaam is, van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft. De erfgenaam of de executeur dienen hem desgevraagd alle inlichtingen te geven die daartoe strekken. Het kan voorkomen dat een erfgenaam of executeur weigert deze informatie aan een legitimaris te verstrekken. De legitimaris mag dan geen erfgenaam meer zijn uit de wet volgt dat hij wel recht heeft informatie over de omvang van de nalatenschap zodat hij de legitieme portie kan berekenen. In een uitspraak van 21 september 2016 weidde Rechtbank Rotterdam uit over dit onderwerp:

“Vooropgesteld zij derhalve dat ook al is een legitimaris geen erfgenaam, hij toch recht heeft op inzage en afschrift van bescheiden om te kunnen berekenen hoe groot zijn legitieme portie is. Hij kan daartoe de erfgenamen en de executeur aanspreken. Uit de bewoordingen “alle daartoe strekkende inlichtingen” in artikel 4:78 lid 1 BW kan afgeleid worden dat dit begrip weliswaar zo ruim mogelijk moet worden uitgelegd, maar dat het wel beperkt is tot de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de legitieme portie. Artikel 4:65 BW bepaalt dat de legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap, welke waarde wordt vermeerderd met de bij deze berekening in aanmerking te nemen giften en verminderd met de schulden vermeld in artikel 4:7 lid 1 onder a tot en met c en f BW. Ingevolge artikel 4:7 lid 1 onder i BW drukken evenwel legaten de omvang van de legitimaire massa niet. Verder geldt als uitgangspunt dat de kosten die met de informatieplicht gepaard gaan, voor zover deze in redelijkheid zijn gemaakt, ten laste van de nalatenschap komen.”

De plicht van de erfgenaam of executeur is dus verstrekkend maar niet eindeloos. Alle gegevens die de legitimaris nodigt heeft om zijn legitieme portie te berekenen dienen aan hem te worden verschaft. In artikel 4:65 BW (Burgerlijk Wetboek) vinden we hoe de legitimaris zijn legitieme portie moet berekenen. De waarde van de goederen van de nalatenschap plus de giften die daarvoor in aanmerking komen minus de schulden die daarvoor in aanmerking komen. Wat er wel of niet in aanmerking komt als schuld is geregeld in artikel 4: 7 BW en 4:67 BW. Deze artikelen zijn juridisch lastig te duiden. Onze advocaat legitieme kan u helpen bij het berekenen van uw legitieme portie, u adviseren over welke giften en schulden wel en niet in de nalatenschap vallen. Daarnaast kan onze advocaat legitieme u helpen uw recht op afschrift te waarborgen als een erfgenaam of executeur informatie weigert te verstrekken.

Het erfrecht is technisch ingewikkeld en maar weinig advocaten zijn gespecialiseerd op dit rechtsgebied. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het erfrecht en hebben al vele jaren ervaring. Heeft u vragen over de legitieme portie of de omvang van de nalatenschap neem dan telefonisch contact op met onze advocaat legitieme op 020 – 39 80 150 of via dit formulier.