Om de legitieme portie te kunnen berekenen heeft de legitimaris recht op informatie over de nalatenschap. Erfgenamen zijn vaak niet zo heel erg bereid tot het verstrekken van deze informatie, maar er is geen ontkomen aan.

De rechtbank Limburg gaf op 25 januari 2018 duidelijk aan om welke informatie het gaat. Het lijstje kan gebruikt worden als startpunt, afhankelijk van het individuele geval kan de lijst worden aangevuld met taxatierapporten, informatie over eventuele ondernemingen, verzekeringen etc.

Welke financiële stukken zijn belangrijk voor het berekenen van de legitieme portie?

a. een gespecificeerde opgave en waardering van de goederen van de nalatenschap
per de overlijdensdatum (boedelbeschrijving)
b. een specificatie van de thans bekende stukken van moeder, waaronder het opeisbare kindsdeel uit de nalatenschap van vader
c. kopieën van stukken waaruit de juistheid van de boedelbeschrijvingen blijkt, waaronder kopieën van alle afschriften van bankrekeningen en eventuele effectenrekeningen vanaf 5 jaren voor het overlijden van moeder tot heden
d. een kopie van de verklaring van executele
e. een kopie van de successieaangifte en – aanslag
f. een overzicht van alle schenkingen in de periode van 5 juni 2008 t/m 5 juni 2013
g. een machtiging voor de bank voor het opvragen van eventueel ontbrekende bankafschriften voor de periode 5 juni 2008 t/m 5 juni 2013,
aan te leveren op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250 per dag voor iedere dag dat verweerder hiermee na zeven dagen na betekening van deze beschikking in gebreke blijft, met een maximum van € 10.000,00,
2. alle bankafschriften van moeder aangaande alle transacties over de periode 5 juni 2008 tot en met 5 juni 2013 en,
3. alle belastingaanslagen en/of beschikkingen van de Belastingdienst over te leggen ter zake alle betalingen van moeder aan de Belastingdienst in de periode 5 juni 2008 tot en met 5 juni 2013 en
4. de factuur van dhr “ [naam 1] ” aangaande de betaling van € 4.020,30 op 11 april 2009 van erflater aan die persoon en de factuur van “ [naam 2] ” aangaande de betaling van moeder op 12 november 2009 van € 2.734,00,
over te leggen.

En ja, aan het niet verstrekken van alle gevraagde gegevens kan een dwangsom worden verbonden die hoog kan oplopen.

Lees hier de hele uitspraak.