maddie

About Maddie Wisman

Maddie behoort tot een kleine groep van advocaten die zich in het erfrecht heeft gespecialiseerd vanaf het moment dat zij advocaat werd. Daarnaast heeft Maddie ruime ervaring als advocaat familierecht in brede zin. Dat laatste komt ook het erfrecht goed van pas: veel zaken beginnen met vragen over het huwelijksvermogensrecht.

Onder omstandigheden gedwongen beroep op legitieme portie

Van onze advocaat legitieme portie. De kantonrechter diende zich in deze casus te buigen over het volgende. Dochter (curanda) staat onder curatele van haar moeder (curator). Vader overlijdt en heeft deze dochter onterfd. Moeder vraagt de kantonrechter of zij namens de dochter mag berusten in het testament van erflater en of zij een beroep op [...]

Door | 26 januari 2018

Rechter wil zekerheid voor betaalregeling legitieme portie

Op 13 december 2017 oordeelde de rechtbank Rotterdam dat degene die recht had op een legitieme portie geen genoegen hoeft te nemen met een afbetalingsregeling alleen, er dient ook zekerheid te worden gesteld door degene die moet betalen. Onze advocaat legitieme portie legt u graag uit wat de mogelijkheden zijn, of u nu recht hebt [...]

Door | 22 december 2017

Welke giften tellen mee?

De Rechtbank Amsterdam sprak zich op 25 oktober 2017 uit over de overdracht van aandelen tegen een veel lagere waarde dan de reële waarde. Op grond van artikel 7:186 lid 2 BW is sprake van een gift bij iedere handeling die er toe strekt dat degene die de handeling verricht, een ander ten koste van [...]

Door | 18 december 2017

Wettelijke rente over de legitieme portie?

Kinderen kunnen aanspraak maken op een “legitieme portie”. Dat is een deel van de nalatenschap waar die het onterfde kind recht op heeft. De erfgenamen moeten de legitieme portie betalen. Een (geslaagd) beroep op de legitieme (portie) leidt dus in de eerste plaats tot een vordering op de erfgenamen gezamenlijk of op de echtgenoot. Soms [...]

Door | 23 oktober 2017

Legitieme portie in vaststellingsovereenkomst

Aan de orde is een hoger beroep over de omvang van de legitieme portie. Onze advocaat legitieme portie stelt vast dat een ter zitting gesloten vaststellingsovereenkomst leidend is, ook wanneer delen daarvan niet zijn uitgevoerd. Geïntimeerden hebben aanspraak gemaakt op hun legitieme portie. In eerste aanleg hebben partijen ten overstaan van de rechtbank op 13 [...]

Door | 3 oktober 2017

Welke giften tellen mee voor de legitieme portie?

Hoewel in de wet vrij duidelijk is omschreven welke giften wel of niet meetellen voor de berekening van de legitieme portie ontstaat er toch vaak discussie over. De Rechtbank Limburg boog zich op 12 juli 2017 uitgebreid over een aantal vragen. Artikel 4:67 BW bepaalt dat de volgende giften in aanmerking moeten worden genomen: a. [...]

Door | 1 september 2017

Wanneer een legitimaris meer krijgt dan een erfgenaam

Aan de orde is in augustus 2017 een verzetprocedure bij de Rechtbank Amsterdam. De erfgenamen verzetten zich tegen de uitdelingslijst die de vereffenaar bij de rechtbank heeft neergelegd. Vader is overleden in 1998, de moeder en zes kinderen waren erfgenamen voor gelijke delen. Er was sprake van een "ouderwetse" ouderlijke boedelverdeling. Alle activa en passiva [...]

Door | 24 augustus 2017

Legitieme portie: de positie van het stiefkind

Op 2 september 2015 was bij de rechtbank Midden-Nederland een casus aan de orde met stiefkinderen en één eigen kind. Erflaatster heeft één dochter. Deze dochter is samen met drie stiefkinderen en één stiefkleinkind benoemd tot erfgenaam, ieder voor gelijke delen. Er zijn dus vijf erfgenamen. Het zuivere saldo van de nalatenschap is afgerond € [...]

Door | 4 augustus 2017