admin

About admin

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Legitieme portie: een te lage verkoopprijs impliceert een gift

In deze zaak zijn er drie kinderen, A, B en C.. Erflater heeft aan A een onroerende zaak verkocht voor € 100.000,00. Erflater zou dit onroerend goed van A gaan huren. De inspecteur van de Belastingdienst/Oost heeft de maatstaf van heffing voor de overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging door A van de voormelde onroerende zaak [...]

Door | 6 juni 2017

Onterfd? Geen recht op informatie over overlijden en testament

Met enige regelmaat krijgen wij vragen over situaties waarin kinderen al jaren geen contact hebben met hun ouders. Een legitimaris -een onterfd kind-  heeft 5 jaar de tijd om zich te beroepen op zijn legitieme portie. Maar hoe kom je er achter of iemand is overleden waar je geen contact mee hebt? Dit probleem wordt [...]

Door | 31 mei 2017

Legitimaris heeft geen recht op een notariële boedelbeschrijving

In deze zaak wenst verzoekster wenst als legitimaris te worden voorzien van informatie, zodat zij haar legitieme portie kan berekenen. Zij vraagt een boedelbeschirjving onder ede om de legitieme portie te berekenen. Artikel 4:78 BW bepaalt: “1. Een legitimaris die niet erfgenaam is, kan tegenover de erfgenamen en met het beheer der nalatenschap belaste executeurs [...]

Door | 22 mei 2017

Waarde bepalen per datum overlijden

Uitgangspunt voor het berekenen van de legitieme portie is de waarde van alle vermogensbestanddelen van erflater per datum overlijden, art. 4:65 BW. Hoe dit in de praktijk uit werkt kan altijd het makkelijkst geillustreerd worden aan de hand van een woning. Als de woning € 200.000,00 waard is op datum ovelrijden, dan is dat het [...]

Door | 3 april 2017

Informatie in kort geding voor legitimaris?

Onze advocaat legitieme merkt dat erfgenamen vaak weigeren om de juiste informatie te verstrekken aan een legitimaris om de legitieme portie te berekenen. Kan de legitimaris deze informatie dan in kort geding eisen? Het antwoord daarop is ja, zoals blijkt uit onderstaande uitspraak van de rechtbank Rotterdam: 'Artikel 4:78 lid 1 BW bepaalt: Een legitimaris die [...]

Door | 29 december 2016

Kan na een beneficiaire aanvaarding een beroep op legitieme worden geaan?

Van onze advocaat legitieme: aan de rechtbank Den Haag werd de vraag voorgelegd of een erfgenaam die de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard vervolgens nog een beroep kan doen op zijn legitieme. De casus was als volgt: Moeder overlijdt in 2012. Zij laat drie kinderen achte die de erfenis beneficiair aanvaarden. Slechts één kind had de laatste jaren [...]

Door | 4 december 2016

Uitholling van de legitieme?

Door onze advocaat legitieme: Elke erfgenaam kan geheel of gedeeltelijk worden onterfd door de erflater. Deze onterfden, veelal, kinderen, hebben dan nog wel een dwingendrechtelijke aanspraak op de legitieme portie. De legitimaris kan aanspraak maken op de legitieme portie in weerwil van een testament. Dit recht is dus niet afhankelijk van de wil van de [...]

Door | 24 november 2016

Is optierecht gift die meetelt voor legitieme

Van onze advocaat legitieme de volgende casus: Erflaatster overlijdt in 2009. Haar zoon eist een verklaring voor recht dat erflaatster aan zijn dochter (erflaatsters kleindochter) een gift heeft gedaan die meetelt voor de berekening van zijn legitieme portie (art. 4:67 BW). Erflaatster heeft de dochter in 1996 een tienjarig optierecht verleend tegen een vast bedrag, [...]

Door | 21 november 2016

legitieme en inkorten

Erfrecht is een vak, maar inkorten bij een legitieme zeker. Onze advocaat legitieme legt uit met een casus van de Rechtbank Midden Nederland Erflaatster overlijdt in 2013 en laat naast haar dochter als erfgenamen achter de drie kinderen van haar vooroverleden echtgenoot en zijn kleinkind. Erflaatster heeft tijdens haar leven al schenkingen gedaan aan deze vijf erfgenamen. De dochter [...]

Door | 13 november 2016

Legitieme en de Zwitserse bankrekening

Door onze advocaat legitieme: In het onderhavige geschil betreft het een weduwe van een erflater met twee kinderen uit een eerder huwelijk en de vraag onder welke omstandigheden de twee kinderen, in dit geval beiden legitimaris, nog een aanspraak konden maken op hun legitieme portie. De erflater is overleden op 16 oktober 2001. In zijn [...]

Door | 2 november 2016