Monthly Archives: september 2019

Legitieme. Legitimaris tevens erfgenaam heeft niet op grond van 4:78 BW maar op grond van artikel 3:166 lid 3 BW recht op informatie.

De Rechtbank Limburg heeft op 18 maart 2019 uitspraak gedaan over de grondslag van de informatieverstrekking aan een legitimaris die tevens erfgenaam is. De erfgenamen van de nalatenschappen van de erflater en de erflaatster zijn de verzoeker en de verweerders, die allen de nalatenschappen zuiver hebben aanvaard. De legitimaris tevens erfgenaam heeft er belang bij [...]

Door | 24 september 2019

Legitieme. Geldlening aan erflaatster? Onttrekken van gelden uit de nalatenschap? Onrechtmatig handelen? Stelplicht en bewijslast.

De Rechtbank Den Haag heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van een geldlening of het onttrekken van gelden uit de erfenis, dit vanwege de berekening van de legitieme. Kern van het geschil is de vraag of de gedaagde als erfgenaam op onrechtmatige wijze ervoor heeft gezorgd dat eiser [...]

Door | 16 september 2019

Beroep op legitieme. Daad van zuivere aanvaarding? Taken van de executeur.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 9 juli 2019 uitspraak gedaan over de aanspraak van de legitimaris jegens de erfgenamen. Was sprake van een daad van zuivere aanvaarding van een van de erfgenamen? Het gaat in deze procedure om de aanspraak van de legitimaris op haar legitieme portie jegens de drie erfgenamen van erflater. Daartoe vordert [...]

Door | 9 september 2019

Legitieme. Verstrekken van informatie ten behoeve van het vaststellen van de legitieme. Is bij samenloop van vorderingen ook de kantonrechter bevoegd?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag of bij samenloop van vorderingen ook de kantonrechter tevens bevoegd is ook een vordering tot het verstrekken van informatie ten behoeve van het vaststellen van de legitieme in behandeling te nemen. Op grond van artikel 93 aanhef en onder d Rv worden [...]

Door | 1 september 2019