Monthly Archives: februari 2018

Geschil over nalatenschap. Eiseres is onterfd en vordert vaststelling van de legitieme portie. In geschil is de wijze van waardering van de woning van erflaatster. Peildatum van waardering. Economische waarde?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 6 september 2017 uitspraak gedaan over een geschil tussen twee zussen over de nalatenschap van moeder. Eiseres is onterfd en vordert de vaststelling van haar legitieme portie. In geschil is de wijze van waardering van een onroerende zaak die erflaatster bij leven al aan erfgenaam heeft [...]

Door | 27 februari 2018

Erfgenaam beroept zich op legitieme. Giften aan kleinkinderen. Inbreng? Berekening legitieme portie

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 18 april 2017 uitspraak gedaan over het opeisen van de legitieme. Erfgenaam beroept zich op legitieme vanwege giften aan kleinkinderen. Inbrengplicht? Berekening legitieme portie. Appellante is de dochter en een van de vier erfgenamen van erflaatster, die is overleden op 27 mei 2014. Erflaatster had een [...]

Door | 23 februari 2018

Op welke informatie heeft de legitimaris recht?

Om de legitieme portie te kunnen berekenen heeft de legitimaris recht op informatie over de nalatenschap. Erfgenamen zijn vaak niet zo heel erg bereid tot het verstrekken van deze informatie, maar er is geen ontkomen aan. De rechtbank Limburg gaf op 25 januari 2018 duidelijk aan om welke informatie het gaat. Het lijstje kan gebruikt [...]

Door | 22 februari 2018

Welke schenkingen tellen mee?

  Bij het verschil tussen een erfdeel en de legitieme portie spelen schenkingen een grote rol. Bijna dagelijks zien onze advocaten erfrecht zich geconfronteerd met de vraag welke schenkingen nu precies "mee tellen". Artikel 4:67 BW bepaalt dat bij berekening van de legitieme porties in aanmerking worden genomen door de erflater gedane giften aan een [...]

Door | 22 februari 2018

Gift erflater aan ex-echtgenote. Geen morele verplichting, geen natuurlijke verbintenis. Schending legitieme van kinderen van erflater. Inkorting gift?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Amsterdam heeft op 25 oktober 2017 uitspraak gedaan over de schending van de legitieme van de kinderen van de erflater. Was sprake van een gift? Naar de kern genomen leggen eisers gezamenlijk aan hun vorderingen ten grondslag dat de door gedaagde in 2012 betaalde koopsom voor de door erflater [...]

Door | 20 februari 2018

Legitieme. Onvoldoende zekerheid gesteld? Betalingsregeling? Rentevergoeding

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op 13 december 2017 uitspraak gedaan over zekerheidsstelling van de legitieme. Was onvoldoende zekerheid gesteld? In het tussenvonnis is onder als volgt overwogen: “Gelet op hetgeen in de tussenvonnissen is overwogen wordt de berekening van de legitimaire massa door eiseres na deskundigenrapport en na enquête tevens houdende [...]

Door | 16 februari 2018

Berekening legitieme. Waardering van onroerend goed. Gift? Rentevergoeding bij legitieme

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 25 juli 2017 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme en de waardering van onroerend goed bij het vaststellen van de legitieme Artikel 4:65 BW bepaalt dat de legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen der nalatenschap, welke waarde wordt vermeerderd met [...]

Door | 13 februari 2018

Verdeling nalatenschap. Ouderlijke boedelverdeling nietig? Opeisen legitieme portie : overgangsrecht en verjaring

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Amsterdam heeft op 2 mei 2017 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap, over de nietigheid van een quasi-ouderlijke boedelverdeling en het overgangsrecht en verjaring van de legitieme portie. De vordering tot het nietig verklaren dan wel vernietigen van het testament en ouderlijke boedelverdeling Gedaagden betwisten dat de [...]

Door | 8 februari 2018

Verzet tegen door vereffenaar van een nalatenschap gedeponeerde rekening en verantwoording en uitdelingslijst. Legitieme portie. Advocaatkosten

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Amsterdam heeft op 3 augustus 2017 uitspraak gedaan over het verzet tegen door vereffenaar van een nalatenschap gedeponeerde rekening en verantwoording en uitdelingslijst als bedoeld in artikel 4:128 BW en over de legitieme portie en gemaakte advocaatkosten. Het verzet van opposanten gezamenlijk richt zich tot de volgende drie elementen [...]

Door | 7 februari 2018

Legitimaire aanspraak. Afstand gedaan van de legitieme? Rechtsverwerking? Aansprakelijkheid executeur?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 27 juni 2017 uitspraak gedaan over een geschil tussen broers. Heeft ene broer als executeur onrechtmatig gehandeld jegens de andere broer doordat het saldo van de nalatenschap is verdeeld onder de erfgenamen zonder voldoening van de legitimaire aanspraak? Afstand van recht? Rechtsverwerking? Onrechtmatig handelen executeur? [...]

Door | 1 februari 2018