Monthly Archives: november 2016

Uitholling van de legitieme?

Door onze advocaat legitieme: Elke erfgenaam kan geheel of gedeeltelijk worden onterfd door de erflater. Deze onterfden, veelal, kinderen, hebben dan nog wel een dwingendrechtelijke aanspraak op de legitieme portie. De legitimaris kan aanspraak maken op de legitieme portie in weerwil van een testament. Dit recht is dus niet afhankelijk van de wil van de [...]

Door | 24 november 2016

Is optierecht gift die meetelt voor legitieme

Van onze advocaat legitieme de volgende casus: Erflaatster overlijdt in 2009. Haar zoon eist een verklaring voor recht dat erflaatster aan zijn dochter (erflaatsters kleindochter) een gift heeft gedaan die meetelt voor de berekening van zijn legitieme portie (art. 4:67 BW). Erflaatster heeft de dochter in 1996 een tienjarig optierecht verleend tegen een vast bedrag, [...]

Door | 21 november 2016

legitieme en inkorten

Erfrecht is een vak, maar inkorten bij een legitieme zeker. Onze advocaat legitieme legt uit met een casus van de Rechtbank Midden Nederland Erflaatster overlijdt in 2013 en laat naast haar dochter als erfgenamen achter de drie kinderen van haar vooroverleden echtgenoot en zijn kleinkind. Erflaatster heeft tijdens haar leven al schenkingen gedaan aan deze vijf erfgenamen. De dochter [...]

Door | 13 november 2016

Legitieme en de Zwitserse bankrekening

Door onze advocaat legitieme: In het onderhavige geschil betreft het een weduwe van een erflater met twee kinderen uit een eerder huwelijk en de vraag onder welke omstandigheden de twee kinderen, in dit geval beiden legitimaris, nog een aanspraak konden maken op hun legitieme portie. De erflater is overleden op 16 oktober 2001. In zijn [...]

Door | 2 november 2016